Налични курсове

Организиране на видеоконферента среща на екипа, в която да бъдат определени задачи и отговорници по изпълнението им.


Отчетност на новоназначените служители към К1 по НПВУ.

Координационният съвет е орган за подпомагане на дейността на Център за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи. В него участват представители на МТСП, АЗ, МОН, ИПА, НАПОО и Академичната общност  - Софийски университет „Свети Климент Охридски“,

Виртуална стая за провеждане на обучения на екипа на ЦРЧРРИ

jhh

1. Обсъждане на програмите на професиите, които ще бъдат подадени за актуализиране лицензията на ЦРЧРРИ.

2. Обсъждане на изготвяне на план-график с обучения по НПДЗ за 2024 г.

3. Други.

Стаята е създадена с цел комуникация, обсъждане и вземане на решения по належащи въпроси свързани с работния процес в ЦРЧРРИ

Първа среща на екипа, който ще списва бюлетина на ЦРЧРРИ


След завършване на обучението курсистът придобива  знания в областта на  биологията, физиологията и анатомията на кожата и ноктите; да планира и организира работния процес; да има основни познания по цветознание и да прави декорации с оглед съвременните тенденции и стилове в декорирането на нокти; да предоставя услугата маникюр и педикюр; да използва различни техники и козметични продукти за удължаване на ноктите, както и да поддържа ноктопластиката.

Професионалното обучение по част от професията завършва с изпит за придобиване на професионална квалификация в две части – по теория и практика на професията.

Придобитата  професионална квалификация се удостоверява със Удостоверение за професионално обучение бланка № 3-37.


След завършване на това обучение курсистите ще познават организацията на работния процес; ще могат да използват информационни и комуникационни технологии в професионалната си дейност;  ще предлагат подкрепа и ще придружават потребителя (детето); ще са наясно с изискванията на професионалната комункация и етика; ще познават основите на социалната работа в грижите за детето;ще спазвазват хигиената и спецификата в храненето на детето в зависимост от неговата възраст; ще умеят да създават безопасни условия на средата; да полагат основни грижи за децата с увреждания и хронични заболявания; както и да оказват първа помощ и да се грижат за болно дете; ще вземат активно участие в организирането на игри и занимания на децата.

След успешно приключване на обучението се полагат квалификационни изпити за придобиване на професионална квалификация по част на професията.

Придобитата професионална квалификация се удостоверява със Удостоверение за професионално обучение бл. № 3-37.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението обучаваният може да взема участие в управлението на автосервиза; да изпълнява трудови дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност; да комуникира активно с отделните участници от екипа в работния процес; да обработва информация с информационни и комуникационни технологии; да осигурява защита на данните на софтуера от неправомерен достъп, изменение и унищожаване; ефективно да планира и разпределя трудовите дейности; да познава електрониката и електромеханичните системи в транспортната техника; правилно да прилага нормативната, техническата и технологична документация за диагностика, техническо обслужване и ремонт на различни видове транспортна техника; да извършва диагностика и техническо обслужване на хибридни и електрически превозни средства; да прави ремонтно обслужване и експлоатация на хибридни и електрически превозни средства; да извършва диагностика и възстановяване комуникационната мрежа в автомобила.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.

ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения и знания в областта на информационните и комуникационни технологии; да може добре да планира и организира работния процес; да познава етичните и правни норми в професията; да  познава основите на дизайна; да знае типографията и да използва различни видове графични и живописни техники; да създава изображения със средствата на растерната графика; да изгражда изображения със средствата на векторната графика; да  прави дигитални илюстрации; да изработва електронна публикация; да познава принципите на анимацията и да я създава; да прилага добри практики при изграждане на сайт и на адаптивен дизайн.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението курсистът трябва може да планира, организира и контролира работния процес; да има  знания в областта на хигиената и безопасността на храните; да може да извършва основни дейности при производството на сладкарски изделия; да може да изработва полуфабрикати за сладкарските изделия; да може да изработва сочни сладкарски изделия и сухи сладкарски тестени изделия; да прави декоративно оформяне на хлебарски и сладкарски изделия.

Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от
професия завършва с изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия в две части – по теория и практика на професията.

Придобитата  професионална квалификация се удостоверява със Удостоверение за професионално обучение бл. № 3-37.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението курсистът трябва да има  знания в областта на  биологията, физиологията и анатомията на човешкото тяло; да планира и организира работния процес; да има основни познания по цветознание и да прави декорации с оглед съвременните тенденции и стилове в декорирането на нокти; да извършва маникюрна и педикюрна процедура; да използва различни техники и козметични продукти за удължаване на ноктите, както и да съветва клиентите как да поддържат ноктопластиката си.

Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от
професия завършва с изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия в две части – по теория и практика на професията.

Придобитата  професионална квалификация се удостоверява със Удостоверение за професионално обучение бл. № 3-37.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението курсистът трябва да има  знания в областта на  биологията, физиологията и анатомията на човешкото тяло; да планира и организира работния процес; да може да работи с оборудване с козметично приложение; да познава различните видове козметични услуги и тяхното прилагане; да използва умело козметичните продукти; да прави козметичен масаж на лице и тяло; да използва различни техники за извършване на грим; да прилага различни техники за апаратно и безапаратно отстраняване на нежелано окосмяване.

Професионално обучение с придобиване на квалификация по част от
професия завършва с изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професия в две части – по теория и практика на професията.

Придобитата  професионална квалификация се удостоверява със Удостоверение за професионално обучение бл. № 3-37.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението курсистът трябва да има  знания в областта на информационните и комуникационни технологии; да има умения да води делова кореспонденция; да познава професионалната терминология на чужд език (английски език) ; да планира и организира работния процес; да има базови знания по счетоводство, данъчно облагане и публични финанси; да може да прави икономически анализи; да извършва данъчно консултиране и митническо обслужване; да борави с митнически и данъчни документи и умело да води данъчна и митническа документация.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата втора степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения за добра комуникация и работа в екип; да познава нормативната рамка и изисквания в строителството, и експлоатацията на
ВиК мрежи; да може да разчита техническа документация и да прави чертежи, и схеми на ВиК мрежи; да има знания за водоснабдяването и канализацията; да изгражда и ремонтира ВиК инсталации в сгради; да извършва основни шлосерски операции; да познава техниката на свързване и полагане на поцинковани, пластмасови и медни тръби.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата втора степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54 и Свителство по заваряване бл. 3-116, в което се вписва метода на заваряване и вида на тръбите.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения за добро планиране и организиране на работния процес; имат основни познания по електротехника; извършват шлосерски и заваръчни операции; ремонт на съоръжения и инсталаци за производство на електрическа и топлинна енергия и/ или енергия за охлаждане от ВЕИ; правят монтажно-демонтажни операции на съоръжения и инсталации за системи с ВЕИ.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата втора степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54 .


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения за добро планиране и организиране на работния процес, и организация на машиностроителното производство; разчитане на чертежи и работа с техническа документация; познания за машиностроителните материали използвани в заваряването; знае технологията на завърчния процес и извършва заваръчни работи по метода (ВИГ, МИГ/МАГ или РЕДЗ).

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата първа степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54 и Свидетелство за правоспособност по заваряване бл. № 3-116.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения за комуникация;  за организация в ресторанта и консултиране на гости; да има познания относно хигиената на хранене и микробилогията; да се справя с планирането и организирането на дейностите в кухнята; да умее да приготвя полуфабрикати, предястия, супи, сосове, основни ястия, аламинути, гарнитури, десерти и напитки; да има познания в областта на чуждестранната и детска кухня, в диетичното хранене; да умее да декорира и оформя кулинарни изделия и напитки.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата втора степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54 .ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения и знания в областта на информационните и комуникационни технологии; да може добре да планира и организира работния процес; да познава етичните и правни норми в професията; да рисува и познава основите на дизайна; да знае типографията и да използва различни видове шрифтове; да прави обработка на растерни изображения; да създава продукти със средствата на векторната графика; да прави оформление на печатни и електронни издания; да познава уеб дизайна.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на това обучение курсистите ще познават организацията на работния процес; ще владеят принципите на комункация и чужд език; ще могат да използват информационни и комуникационни технологии в професионалната си дейност;  ще предлагат подкрепа и ще придружават потребителя (детето); ще са наясно с изискванията на професионалната комункация и етика; ще познават основите на социалната работа в грижите за детето;ще спазвазват хигиената и спецификата в храненето на детето в зависимост от неговата възраст; ще умеят да създават безопасни условия на средата; да полагат основни грижи за децата с увреждания и хронични заболявания; както и да оказват първа помощ и да се грижат за болно дете; ще вземат активно участие в организирането на игри и занимания на децата.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

Придобиване на умения и знания в областта на електротехниката и енергетиката; основите на хидравликата и пневматиката; ще може да чертае и разчита принципни електрически и монтажни схеми; да прави необходимите електротехнически измервания, както и да изработва електрическите инсталации в жилищни и обществени сградите; да изгражда защитни, специални и промишлени инсталации; да извършва необходимите монтажно-демонтажни работи.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението курсистът трябва да има умения и знания в областта на информационните и комуникационни технологии; да може добре да планира и организира работния процес; да спазва професионалната етика; да води бизнес комуникация и делова кореспонденция; да има познания по право и по общата теория на счетоводството; да знае как се води счетоводство на предприятието и как се отчитат външнотърговски сделки; да знае как се осъществява финансов и данъчен контрол; да води банково, бюджетно и компютърно счетоводство; да умее да работи с функционални приложни програми.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД-Стара Загора

След завършване на обучението обучаваният може да взема участие в управлението на автосервиза; да изпълнява трудови дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност; да комуникира активно с отделните участници от екипа в работния процес; да обработва информация с информационни и комуникационни технологии; да осигурява защита на данните на софтуера от неправомерен достъп, изменение и унищожаване; ефективно да планира и разпределя трудовите дейности;  правилно да прилага нормативната, техническата и технологична документация за диагностика, техническо обслужване и ремонт на различни видове транспортна техника; да организира извършването на операции от ремонтното обслужване и експлоатация на мехатронните системи.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата трета степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.


ЦРЧРРИ РД Смолян

Професия "Фризьор", специалност "Фризьорство" - II степен на професионална квалификация

Обучаваните усвояват знания и умения за диагностициране на  състоянието на косата и кожата около нея за прилагане на подходяща процедура, консултиране на клиентите при избора на услуга и предоставяне, според  стандартите на обслужване, на разнообразни фризьорски услуги – подстригване, изсушаване, оформяне на прическа, обезцветяване, оцветяване и текстуриране на косата и др. Придобиват умения за ефективна комуникация с клиенти, проява на отговорност,  комбинативност и дискретност.


Работа с Moodle. Регистриране на участници.

Обучение по Moodle

Придобиване на умения в областта на комуникацията; познания за съставните части, модулите и функционалните характеристики на компютърните системи и  грижата за изправността на компютъра; работи с операционна система и графичния потребителски интерфейс; използва приложен софтуер за текстообработка - МS Word, за работа с електронни таблици - MS Excel, изготвя презентация - MS Power Point, използва Internet, създава писма и работи с електронна поща.

След успешно приключване на обучението се полагат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - по теория и практика на професията.

Придобитата първа степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация бл. № 3-54.

Цел на Курса: Курсът по Програмно Осигуряване е създаден с цел предоставяне на студентите със знания и умения, необходими за успешно влизане в света на софтуерната индустрия. Целта е да се осигури обучение, което да отразява най-новите тенденции и практики в софтуерното инженерство.

Съдържание на Курса:

  • Основи на програмирането: Въведение в различните програмни езици и технологии, както и важните концепции като променливи, оператори, условни конструкции и цикли.
  • Софтуерни архитектури: Изучаване на основните архитектурни модели и техники за проектиране на софтуерни приложения.
  • Управление на данни и бази данни: Работа с бази данни, използване на SQL и разработка на уеб базирани приложения за управление на данни.
  • Уеб разработка: Изучаване на технологиите HTML, CSS, JavaScript и различни фреймуърки за уеб разработка.
  • Софтуерно тестване и отстраняване на грешки: Основни практики за тестване на софтуер и методи за отстраняване на грешки.

Предварителни Изисквания: Въпреки че не са изисквани предишни познания по програмиране, студентите трябва да имат основни компютърни умения и интерес към софтуерното инженерство.

Методи на Обучение: Курсът комбинира лекции, практически упражнения и проекти, които да дадат на студентите реален опит и умения, необходими за успешната им кариера в софтуерната индустрия. Всички материали са достъпни през нашата LMS платформа.

Очаквани Резултати: След завършване на курса, студентите ще бъдат в състояние да разработват софтуерни приложения от нулата, да работят с бази данни и да прилагат най-добрите практики в софтуерното инженерство.

Сертификация: Студентите, които успешно завършат курса, ще получат официален сертификат за завършено обучение, което може да им помогне при търсенето на работа в софтуерната индустрия.

За Кого е Подходящ Курсът: Курсът по Програмно Осигуряване е подходящ за всички, които желаят да започнат кариера в областта на софтуерното инженерство, както и за професионалисти, които търсят да развият своите умения и да се актуализират спрямо последните технологични тенденции.

За Допълнителна Информация: За повече информация относно курса, включително график на занятията и такси за записване, моля, посетете нашата LMS платформа или се свържете директно с нас.

Надяваме се, че курсът по Програмно Осигуряване ще бъде полезен за всички студенти и че ще им предостави ценни знания и умения за успешна кариера в софтуерната индустрия.


ПРАКТИКУМ НА ТЕМА: Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за полагане на труд от чужденци-граждани на трети държави в България. Командироване и изпращане на работници в рамките на предоставяне на услуги. Регистрационни режими, дейност на посредници; Предприятия, осигуряващи временна работа и предприятия - ползватели.

Семинарът има за основна цел да подпомогне  унифицирането на осигуряване на ефективен процес на въвеждане в длъжност на новоназначените служители. В процеса на обучение се очаква да се постигне още:

  • Задълбочаване на познанията относно механизмите за осигуряване на приемственост в институциите на пазара на труда за качествено обслужване на клиентите;
  • Надграждане на практически умения за управление и планиране на практиката и прилагането на единен стандарт на наставничество чрез
  • Приемствеността на институционално ниво с цел подобряване на обслужването на клиентите им; 
  • Повишаване на знанията и уменията за качествено обслужване на клиентите в институциите на пазара на труда  чрез обмяна на практически опит и добри практики в осигуряването на приемственост в работата.


Информационният семинар има за цел да се запознаят участниците с последните изменения и допълнения в ЗАНН и АПК. 
Акцентите в съдържанието са:
- Производството по установяване на административни нарушения;
- Компетентност и правомощия на административнонаказващи органи;
- Нови положения при издаване на наказателно постановление и налагане на административно наказание;
- Нови положения в производството пред районния съд по съдебен контрол върху законосъобразността на актовете на наказващия орган;
- Административнопроизводствени правила по издаване на индивидуални административни актове;
- Задължителни реквизити на Индивидуалния административен акт;
- Основания за отмяна на незаконосъобразни индивидуални административни актове при оспорване пред съд.


Семинарът е предназначен за:

Служители на ръководни и  експертни длъжности от общата и специализираната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика


Курсът ще протече от 16 май  до 13 юни, като ще вземат участие 15 участника от бюрата по труда в гр. София. 

Участниците ще придобият умения и знания, които ще им помогнат да познават правилата на бизнес протокола и етичните норми за работа в екип, да анализират икономическите ресурси и да правят оптимален избор на алтернативи, на търсенето и предлагането, да сегментират пазара, така че да реализират печелившо продукта си и да изготвят бизнес-план и финансови разчети, както и да прилагат отчетност и контрол в МПС. В методиката са предвидени теоретична и практическа част. Курсът ще приключи с изпит по теория на професията и конкретни задачи по практика, разработени от Центъра.

След успешно завършване на професионалния курс участниците ще получат  удостоверение за професионална квалификация по образец на МОН.


Обучение по ключова компетентност „Умения за учене“ – на тема „Комуникативни умения“. В него ще вземат участие 15 курсисти, които в рамките на 40 уч. часа ще се запознаят с теми като: „Емоционална интелигентност“, „Комуникативни умения“, „Управление на конфликти и кризи“ и др. След приключването на  ключовата компетентност тези курсисти ще продължат своето обучение в курс за придобиване на квалификация по част от професия – специалност „Малък и среден бизнес“.

Курсистите, успешно са положили изпит за завършване на обучението по ключова компетентност, ще получат сертификат за преминат курс по комуникативни умения в ЦРЧРРИ.Професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки".


Програмата стартира с обща задължителна
професионална подготовка по здравословните
и безопасни условия на труд, икономика
и предприемачество. В специализираната
подготовка е наблегнато върху общата теория на
счетоводството, след което се надграждат знания и
умения в специфичната професионална подготовка
по счетоводство на предприятието и компютърна
обработка на счетоводна информация

Програмата стартира с обща задължителна
професионална подготовка по здравословните
и безопасни условия на труд, икономика
и предприемачество. В специализираната
подготовка е наблегнато върху общата теория на
счетоводството, след което се надграждат знания и
умения в специфичната професионална подготовка
по счетоводство на предприятието и компютърна
обработка на счетоводна информация.

Програмата стартира с обща задължителна
професионална подготовка по здравословните
и безопасни условия на труд, икономика
и предприемачество. В специализираната
подготовка е наблегнато върху общата теория на
счетоводството, след което се надграждат знания и
умения в специфичната професионална подготовка
по счетоводство на предприятието и компютърна
обработка на счетоводна информация.

Изучаване на основни нормативни актове, регламентиращи въпросите на здравословни и безопасни условия на труд по професията.

Програма на курса 

10:00ч. - 11:30ч. - първа сесия

11:30ч. - 11:40ч. - почивка

11:40ч. - 13:10ч. - втора сесия 


Професионално обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки".

РАЗПИСАНИЕ НА ЗАНЯТИЯТА

Дата

Общо ч. (т/пр)

Учебен модул

Лектор

14.06.2021 г.

8

Политика на социална закрила на детето в Р България

 

Детелина Игнатова

15.06.2021 г.

8

ЗБУТ

Ани Йорданова

16.06.2021 г.

8

Политика на деинституционализация

 

Христина Иванчева

17.06.21 г.

8

Политика на деинституционализация

Зоя Попова

18.06.21 г.

7

Производствена практика

???

21.06.2021

6

Подходи и методи в социалната работа

Дашенка Кралева

2

Социална работа по случай – оценка на потребностите

 

Соня Каменовска – Moodle

 

22.06

8

Социална работа по случай – оценка на потребностите

 

Соня Каменовска – Moodle

23 – 25.06.21 г.

24

Работа по случай на насилие и трафик на деца

Катя Кръстанова

28.06.21 г.

3

Работа по случай на насилие и трафик на деца

Катя Кръстанова

5

Социална работа по случай – оценка на потребностите

Соня Каменовска – Moodle

29 – 30.06.21 г.

12

Социална работа по случай – оценка на потребностите

Соня Каменовска – Moodle

4

Избираем: Училище за родители

Соня Каменовска – Moodle

1,2,5.07.21 г.

24

Избираем: Училище за родители

Соня Каменовска – Moodle

6.07

4/4

Икономика/Предприемачество

Ананиева

7.07.

2

Избираем: Училище за родители

Соня Каменовска

7 – 8.07.21 г.

13

Производствена практика – учебни посещения

 

4.08.2021

 

Държавен изпит

 


ГРАФИК

на обучението в курс №17/2021 г. по специалност „Административно обслужване“, професия „Офис-секретар“ за периода 04.10.2021 г.-04.02.2022 г.

 

Дата

Преподавател

Предмет

Бр. ч

Зала

1.

04.10.2021

Анна Йорданова

ЗБУТ

8

4

2.

05.10-08.10.2021

Мирослав Митрев

Oбща теория на правото

32

4

3.

       11.10.2021

Радко Зарков

Икономика

8

4

3.

12.10.2021

Радко Зарков

Предприемачество

8

4

5.

13.1019.10.2021

Радко Зарков

Икономика на фирмата

40

4

6.

20.07-27.10.2021

Радко Зарков

Обща характеристика и организация на фирмата

48

4

7.

28.10 -02.11.2021                                                                             

Пламена Шашева

Английски език

32

4

8.

03.11.2021

Иван Бакалов

Работа с офис и компютърна техника

8

4

9.

04.11-15.11.2021

Доц.Начо Василев

Информационни и комуникационни технологии

64

4

10.

16.11-17.11.2021

Мария Златева

Фирмен протокол за организация на работни срещи

16

4

7.

18.11.-22.11.2021

Мария Златева

Работа в екип

24

4

8.

23.11-25.11.2021

Мария Златева

Планиране на работното време

24

4

9.

26.11-02.12.2021

Димчева-Чакърова

Деловодство и архив

40

4

12.

03.12-10.12.2021

Силвия Митева

Бизнес комуникации и делово общуване

48

4

13

13.12-17.12.2021

Силвия Митева

Бизнес кореспонденция

40

4

14.

20.12-07.01.2021

Силвия Митева

Бизнес кореспонденция по БДС и МС/Бизнес етикет

60

2

15.

10.01. – 04.02.2021

Силвия Митева

Производствена практика

160

 

18.

 

Държавен изпит-теория

Държавен изпит-практика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коледна ваканция 24.12.2021-03.01.2022г.


ГРАФИК

на обучението в курс №10/2021 г. по специалност „Административно обслужване“, професия „Офис-секретар“ за периода 05.07.2021 г.-29.10.2021 г.

 

Дата

Преподавател

Предмет

Бр. ч.

Зала

1.

05.07.2021 г.

Стефан Манолов

ЗБУТ

8

4

2.

06.07.2021

Радко Зарков

Икономика

8

4

3.

07.07.2021

Радко Зарков

Предприемачество

8

4

4.

08.07-13.07.2021 г.

Мирослав Митрев

Обща теория на правото

32

4

5.

14.07-20.07.2021 г.

Радко Зарков

Икономика на фирмата

40

4

6.

21.07-28.07.2021 г.

Радко Зарков

Обща характерискика и организация на фирмата

48

4

7.

29.07-03.08.2021 г.

Диляна Кръстева -Апрахамян

Английски език

32

4

8.

05.08.2021 г.

Иван Бакалов

Работа с офис и компютърна техника

8

4

9.

06.08-16.08.2021 г.

Доц. Начо Василев

Информационни и комуникационни технологии

64

4

10.

17.08-23.08.2021 г.

Ивайло Аврамов

Деловодство и архив

40

4

11.

24.08-25.08.2021 г.

Тодорова/Николова

Фирмен протокол за организация на работни срещи

16

4

12.

26.08.-30.08.2021 г.

Тодорова/Николова

Работа в екип

24

4

13.

31.08.-02.09.2021 г.

Тодорова/Николова

Планиране на работното време

24

4

14.

03.09.-13.09.2021 г.

Силвия Митева

Бизнес комуникации и делово общуване

48

4

15.

14.09.-20.09.2021 г.

Силвия Митева

Бизнес кореспонденция

40

4

16.

21.09.-01.10.2021 г

Силвия Митева

Бизнес кореспонденция по БДС и МС/Бизнес етикет

60

2

17.

04.10.-29.10.2021 г.

Силвия Митева

Производствена практика

160

 

18.

03.11.2021 г.

04.11.2021 г.

Държавен изпит – теория

Държавен изпит - практика

 

 

 


Изучаване на основна професионална терминология - думи и изрази, за описание на най-често извършваните дейности, операции и процеси в професията. Използване на предвидими езикови комбинации за: Пътувания и срещи. Делова кореспонденция. Телефонни разговори. Транспорт и логистика. Документи. Обслужване на физически и юридически лица. Провеждане на търговски разговори.

Информационни и комуникационни технологии. Работа с офис и компютърна техника. Обхваща материята относно, работа с операционни системи. Стартиране на приложения в среда на Windows. Основни умения за въвеждане, редактиране, съхраняване и намиране на данни. Ползване на Интернет – браузър. Видове и въвеждане на Интернет адреси. WEB – ресурси и намирането им в Интернет. Ползване на машини за търсене и каталози (search engines). Намиране и ползване на информация и формуляри от web – страниците на българските официални институции. Основи на текстообработката – MS Word. Общи положения и основно меню на MS Word. Създаване и редактиране на документи – молба, заявка, отчет. Писане на текст в режим на вмъкване и режим на заместване. Въвеждане и редактиране на текст. MS Excel - работа с електронни таблици. Въвеждане на данни, прилагане на формули, извеждане на графики, диаграми.

Изготвяне, преработка и контрол на дневни план - графици. Изготвяне на седмични, двуседмични и месечни план - графици. Начини за оптимизиране на разговора по телефона в офиса. Подготовка за телефонен разговор, структура и грешки при телефонен разговор. Умения за планиране и организиране на дейностите. Извеждане на приоритети. Стресът като последица от липсата на време. Индивидуални и организационни последствия от стреса.