МЕТОДИЧЕСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби, на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (до и над 1000 V)”,

ще се проведе в периода 9 - 10 ноември 2022 г. на платформата за дистанционно обучение MOODLE.


МЕТОДИЧЕСКИ СЕМИНАР НА ТЕМА:

„Безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби, на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (до и над 1000 V)”,

ще се проведе в периода 11 - 12 октомври 2022 г. на платформата за дистанционно обучение MOODLE.

По време на семинара ще бъдат разгледани следните теми:

-          Термини, определения и общи изисквания за защита срещу поражения от електрически ток. Видове електрически уредби до 1kV.

-          Основни понятия по безопасност, оценка на риска, нормативната уредба по електробезопасност, производства и съоръжения с висок производствен риск.

-          Електротравматизъм и въздействие на електрическия ток върху човека, първа помощ при поражение от електрически ток.

-          Изисквания за квалификация на персонала по безопасност на труда. Защитни средства и работа с тях, предупредителни средства.

-          Организационни мероприятия при работа в ел. уредби до 1 kV. Технически защитни мероприятия при напрежения до 1 kV.

-          Технически мерки за безопасност при работа в действащи уредби до 1kV. Работа в ел. уредби, съоръжения и инсталации с временен
The seminar is intended for:

Employees in managerial and expert positions from the General Directorate "European Funds and International Programs and Projects" and the Directorate "Human Resources" of the Ministry of labor and social policy; Agency for Social Assistance; Social services quality Agency; Executive Agency “Chief labor inspectorate”; Employment Agency of Bulgaria.


Обучението е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, чиито служебни ангажименти включват изпълнение на задачи по прилагане на горепосочената Директива.