Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация

20-06-2008

Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

за дистанционен курс на специализирано обучение

на служители от Агенцията по заетостта

 

 

 

Тема: "УСЛОВИЯ И РЕД  ЗА  АТЕСТИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В   ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ "

 

Период на провеждане: 26.06 - 28.07.2008 г.

 

Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и социалната политика.

 

Обучаващ екип:

Иванка Аврамова - началник отдел "Квалификация на персонала" ;

Елена Николова - младши експерт, отдел "Квалификация на персонала".

 

Предварителна информация и обосновка

 

Това е специализирано обучение за служители от дирекция "Регионална служба по заетостта" на Агенция по заетостта, което разглежда спецификата на условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.

Програмата за обучение е адаптиран вариант на програмата, прилагана в класната форма на обучение, обогатена с нови материали и възможности, произтичащи от спецификата на обучението в интернет среда. Дистанционното обучение дава възможност за придобиване на специфични познания, използвайки най-новите техники и модели за обучение, създавайки условия за актуализиране на знанията и уменията, без да се налага прекъсване на работния процес.

 

Профил на участниците

 

Оценяващи ръководители - директори на ДБТ или началник отдели в ДБТ (по 2-ма от дирекция  "Регионална служба по заетостта").

 

Обща цел:

 

Използване възможностите на интернет-базирана учебна платформа за провеждане на специализирано обучение на държавни служители от структурните подразделения на МТСП за развитие на професионалните им компетенции.

 

Конкретни цели:

 

В края на програмата участниците ще са подготвени:

 •           Да систематизират и прилагат  знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи атестирането на служителите в държавната администрация;
 •           Да ползват разнородни методи за оценка на служителите;
 •           Да поставят лични цели по метода на декомпозиране на целите на ДБТ до индивидуални цели на служителите;
 •           Да определят обективни критерии за оценяване на компетенциите на служителите;
 •           Да демонстрират познаване ролята на контролиращия ръководител в процеса на атестирането.

 

Съдържание

 

 • Увод в управление на изпълнението, целеполагане и изготвяне на работен план като основни етапи в системата за оценка на трудовото изпълнение.
 • Цел на системата, срещи и дискусии по оценката на трудовото изпълнение, определяне на общата оценка на изпълнението.
 • Методи за оценка на служителите.
 • Отговор на поставени въпроси във връзка с атестирането на служителите. Допълнителни познания по темата "Оценка и атестиране".

 

Методи на учене

 

Програмата за обучение е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет: неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, използване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва в учебната платформа. Като програма за специализирано обучение, тя надгражда набор от компетенции, които в хода на обучението търпят своето развитие. Така всеки участник има възможността:

 •           Да определи своят собствен план за обучение - в зависимост от входящото си ниво на компетенции;
 •           Да организира собственото си време и сам да реши, кога да се обучава;
 •           Да определи колко време на ден или на седмица ще се обучава;
 •           Да участва във виртуална група от професионалисти в дадената област, за да обмени опит с тях.

 

 

Оценка и сертифициране:

 

Оценката на наученото или установяване постигнатото индивидуално ниво на компетенции е единен процес за всичките учебни части от програмата за обучение. Всяка отделна учебна част включва изготвянето на персонално предложение за решаване на задачи, упражнения или тестове, които са доказателство за преминаването на учебната програма.

След успешно приключване на дистанционното обучението се издава удостоверение от Национален център за професионално развитие към МТСП.

 

 

 

Условия за провеждане:

 

Наличието на персонален компютър и достъпа до интернет са определящи за  дистанционното обучение.

 

 

Фази на обучението в дистанционния курс:

 

 • Регистрация на интернет платформата, запознаване с виртуалната учебна среда:  от 26.06.2008 г. до 01.07.2008 г.
 • Договаряне на персоналния учебен план и обучение по програмата: "Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация" от 01.07.2008 г. до 28.07.2008 г.