Начало на курса: 29-03-2021
Край на курса: 23-04-2021

Начало на записването: 26-03-2021
Край на записването: 31-03-2021

Такса за участие: —

Осигуряване на приемственост за подобряване обслужването на клиенти от уязвимите групи от публичната администрация

22-03-2021 ОБОСНОВКА

Прилагането на ефективна модерна политика за социална закрила и социално включване предполага наличие на система за изграждане и постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на служителите от публичната администрация, които обслужват клиенти от уязвимите групи.
Това е породено от обстоятелството, че развитието на политиките в социалната сфера често изисква оптимизиране на действащи или внедряване на нови работни процеси, които от своя страна повишават изискванията към професионалните знания и умения на заетите в администрацията, работещи с групи от населението в риск от социално изключване.
Подобряването на квалификацията на заетите в публичната администрация се осъществява чрез прилагане на различни подходи при работа с персонала. В практиката като особено ефективен и с широко приложение е утвърден този на системното провеждане на поддържащи обучения за дългогодишния персонал и въвеждащи за новопостъпилите служители .
Особено място сред тези обучения заема развитието на познания и умения за прилагане на приемственост в работата и обслужването на клиентите. Това е актуална тема предвид добрите практики, които публичната администрация е изградила през годините за постигане на ефективна адаптация на новоназначените служители на работното място.
При осъществяването на приемственост в публичната администрация се прилагат правила и процедури, които систематизират натрупаните знания и умения в дадена институция или организация, подпомагат адаптацията на новоназначените служители към работната среда и екипа и съдействат за повишаване качеството на изпълнение на задачите и за подобряване обслужването на клиентите от уязвимите групи.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• задълбочаване на познанията относно осигуряване на приемственост в работата на публичната администрация за подобряване обслужването на клиенти от уязвимите групи;
• надграждане на практически умения за управление и планиране на приемствеността в публичната администрация с цел подобряване на обслужването на клиентите;
• повишаване на знанията и уменията за качествено обслужване на клиентите в публичната администрация чрез обмяна на опит и добри практики за осигуряването на приемственост в работата.


ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, от ВРБ към министъра на труда и социалната политика, от МЗ, МОН и от други централни и териториални администрации.