Начало на курса: 23-11-2020
Край на курса: 18-12-2020

Начало на записването: 23-11-2020
Край на записването: 25-11-2020

Такса за участие: —

Осигуряване на приемственост за подобряване на обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда

13-11-2020 ОБОСНОВКА
Модерната политика за управление на човешкия капитал предполага система за изграждане и постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на служителите в институциите на пазара на труда. Провеждането на динамична и проактивна политика за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата, особено сред уязвимите групи, внедряването и оптимизирането на все по-нови процеси в дейността на работещите в институциите на пазара на труда, налага в тази специфична сфера, непрекъснато да се подобрява квалификацията на дългогодишния персонал чрез поддържащи обучения и системно да се организират въвеждащи курсове за новопостъпилите служители. Особено място сред тези обучения заема изграждането на знания и умения за прилагане на приемственост в работата и обслужването на клиентите. В Агенцията функционират Правила за прилагане на наставничеството, където са разписани конкретно стъпките и действията в процеса по приемственост на обучавания и неговия наставник, така че в максимална степен да бъдат преодолени неясните моменти и трудности по време на работа. Правилата са насочени към систематизиране на съществуващи знания и умения, осъществяване на адаптация към работната среда и екипа, повишаване качеството на изпълнение на работата и подобряване обслужването на клиентите на ДБТ.
ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Служители на ръководни и експертни длъжности от Агенция по заетостта, които са изявени специалисти в сферата на трудовото посредни- чество.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Семинарът има за основна цел да подпомогне унифицирането на практиката и рилагането
на единен стандарт на наставничество чрез осигуряване на ефективен процес на ъвеждане
в длъжност на новоназначените служители. В процеса на обучение се очаква да се постигне още:
• задълбочаване на познанията относно механизмите за осигуряване на приемственост в институциите на пазара на труда за качествено обслужване на клиентите;
• надграждане на практически умения за управление и планиране на приемствеността на институционално ниво с цел подобряване на обслужването на клиентите им;
• повишаване на знанията и уменията за качествено обслужване на клиентите в институциите на пазара на труда чрез обмяна на практически опит и добри практики в осигуряването на приемственост в работата.