Начало на курса: 25-06-2020
Край на курса: 22-07-2020

Начало на записването: 22-06-2020
Край на записването: 28-06-2020

Такса за участие: —

Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите

17-06-2020 Законът за личната помощ влезе в сила през 2019г., а самото предоставяне на лична помощ започна през месец септември на същата година. Включването в механизма лична помощ е предизвикателство за всички, тъй като е нова форма за осигуряване на подкрепа на хората с увреждания. За включването в механизма лична помощ бе разработена и приета отделна Наредба. Иновативният елемент в нормативната уредба е обвързването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания с включването в механизма лична помощ. Той има за цел утвърждаване на индивидуален подход при оказването на подкрепа.
В контекста на промените в политиката за подкрепа на хората с увреждания на 27 март 2019 г. Министерският съвет на Р България прие методика, която предвижда извършване на индивидуална оценка на потребностите. Тя влезе в сила от 1 април на изминалата година.
Методиката е разработена в съответствие с чл. 20, ал.1 от Закона за хората с увреждания и има за цел да създаде ефективен начин за подкрепа на хората с увреждания въз основа на индивидуалните им нужди. Тя се основава на био-психо-социалния модел при съобразяване на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация Оценката има комплексен характер и изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и определя вида на подкрепата. Предвидено е да бъде идентифицирано и желанието на човека с увреждане за извършване на конкретни действия.
Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите „Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане.
Прилагането на заложения в методиката цялостен подход за индивидуална оценка на потребностите се очаква да подобри реализацията на хората с увреждания на пазара на труда, да повиши ефективността на предоставяните им средства и услуги, с което да допринесе реално за по-висок жизнен стандарт.
Предвид актуалността на темата, семинарът се организира в подкрепа на работещите в институциите и организациите, ангажирани с интеграцията на хората с увреждания, които прилагат горепосочената нормативна рамка.

 

 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Надграждане на знания за нормативната уредба, регламентираща подкрепата за хора с увреждания в частност включването в механизма лична помощ и неговото практическо прилагане;
• Повишаване на знанията относно спецификите на различните видове увреждания във връзка с включването в механизма лична помощ;
• Усвояване на знания за същността на Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето на Световната здравна организация, както и за видовете увреждания, което е свързано с определянето на вида подкрепа.
• Усвояване на различни модели и техники за оценка на индивидуалните потребности на хората с увреждания съгласно Закона за хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба.
• Повишаване на знанията и уменията за междуинституционално взаимодействие чрез обмен на опит и добри практики при прилагане на механизма лична помощ.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Социални работници от ДСП на АСП, експерти, работещи в АХУ, РУО към МОН, общини и НПО, предоставящи услуги за хора с увреждания

Курсът завършва с издаване на сертификат по образец на ЦРЧРРИ.