Начало на курса: 25-06-2020
Край на курса: 22-07-2020

Начало на записването: 22-06-2020
Край на записването: 25-06-2020

Такса за участие: —

Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалното подпомагане. Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

17-06-2020 ОБОСНОВКА И ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА
Последните изменения и допълнения (2019 г.) в Закона за социално подпомагане (ЗСП) са вързани с урегулирането на получаването на месечни социални помощи, обвързвайки правата на ражданите с техните задължения, а именно:
- чрез полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда", и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или когато здравословното състояние на лицето не позволява това;
- чрез изискването на редовното посещаване на детска градина или училище от детето или ученика в задължителнапредучилищна или съответно училищна възраст съобразно формата на организация или на обучение, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
С така направените изменения се цели постигането на по-справедливо и целенасочено разходване на ресурсите за социално подпомагане, като се обвързва предоставянето на месечни социални помощи с изпълнението на определено конституционно задължение. Част от промените в Правилника за прилагане на Закона за Социално подпомагане (ППЗСП) са свързани с ангажиментите на Агенцията за Социално подпомагане по изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест за гражданите при кандидатстването им за социални помощи. Измененията и допълненията в чл. 9, ал. 3 от ППЗСП се отнасят до въвеждането на нови целеви групи на родители, отглеждащи деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, като при определяне степента на уязвимост и достъп до месечната помощ се следи изпълнението на техния родителски ангажимент по отношение включването на децата в образователната система и редовното им посещение в училищата и детските градини. Във връзка с преминаването на дейностите по администриране на лечението в чужбина от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и закриването на Център „Фонд за лечение на деца" са направени изменения и допълнения и в чл. 17 от ППЗСП. Прецизиран е и текста, по отношение начина на плащане на социалните помощи. Настоящият семинар цели да предостави освен актуални знания за последните изменения в нормативната уредба, да даде и практически насоки за работа на служителите, които прилагат посочената нормативна уредба.
ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, от отделите „Социална закрила" към ДСП на АСП, социални партньори, общини, НПО, работещи в сферата на социалното подпомагане.
На успешно завършилите участници ще бъде издаден сертификат за участие по установен образец.