Начало на курса: 27-05-2020
Край на курса: 23-06-2020

Начало на записването: 22-05-2020
Край на записването: 26-05-2020

Такса за участие: —

Специфика при работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги

22-05-2020

Описание:

Настоящият семинар е организиран не само за овладяването на специфичните умения за работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие, но и за придобиване на необходимите знания за оказване на интегрираните междусекторни услуги при работа по тези случаи и за координация между институциите в рамките на техните правомощия.

Цели на обучението:

• повишаване на знанията за разпознаване на случаи на насилие над деца, особено при скритите индикации за наличие на такова насилие;
• повишаване на уменията за прилагане на нормативна база за работа и подпомагане на случаите на деца, свидетели или жертви на насилие;
• повишаване на знанията по прилагане на мултидсицплинарен подход при планиране на интервенции в случаи на пострадали от насилие деца или деца, свидетели и/или жертви на престъпление;
• получаване на знания относно възможностите за превенция от страна на отговорните институции на агресивно поведение при подрастващите.

Тютор:

Обучението ще се води от Катя Кръстанова-Караиванова. Тя е психолог с 23-годишен стаж във Фондация "Асоцация Анимус", чиято основна дейност включва работа конкретно с такива случаи.

ПРОГРАМА:

25 - 26 май

Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение, попълване на карта на участника и въпросници за предварителна самооценка на знанията

27 май- 4 юни 

ПЪРВА ТЕМА:

Насилието над деца - разпознаване, интервенции, особености на потребности и преживявания на децата при различните форми на насилие над деца

Методи на работа - самоподготовка по лекционен материал, групова дискусия

5 юни - 12 юни 

ВТОРА ТЕМА: 

Нормативна база, координационен механизъм и задължения на органите за закрила на централно и местно ниво в рамките на Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие.
Процедури на щадящ разпит на децата свидетили и жертви на престъпление и насилие

Методи на работа : решаване на казуси, индивидуално съдействие по въпроси и отговори

13 юни - 19 юни

ТРЕТА ТЕМА: 

Превенция на агресивно поведение на подрастващите. Особености на социалната работа с деца, проявяващи агресия. Интегрирано предоставяне на социални услуги по смисъла на Закона за социалните услуги

Методи на работа - самоподготовка по лекционен материал, групова дискусия

23 юни 

Провеждане на финален тест
Обобщаване на резултатите от курса от тютора и закриване на обучението от мениджъра на платформата

Попълване на карта на участника и въпросници за самооценка на знанията и уменията след края на семинара