Начало на курса: 30-04-2020
Край на курса: 05-06-2020

Начало на записването: 29-04-2020
Край на записването: 30-04-2020

Такса за участие: —

Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите

30-04-2020

Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите

ОПИСАНИЕ НА КУРСА

Прилагането на индивидуален подход в обслужването е основа за качеството и ефективността на предлаганите услуги. Необходимостта от ориентация към индивидуалните потребности на лицата, представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда и прилагането на проактивен подход в управление на взаимоотношенията с работодателите, са основни елементи за предоставяне на комплексни услуги за постигане на устойчива заетост.
Обучението ще ви позволи да развиете и обогатите професионалните си компетентности, за да можете да подпомагате ефективно потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
• Повишаване на знанията и уменията за анализ на процеса на обслужване на уязвимите групи на пазара на труда.
• Развитие на умения за прилагане на комплексен подход при комуникацията с търсещи работа лица от уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост.
• Усъвършенстване на практическите умения на служителите в институциите/организациите на пазара на труда за комплексно обслужване на клиентите от дадена целевата група с цел постигане на устойчива заетост чрез сътрудничество с работодателите.

ПРОГРАМА

30.04. - 04.05. Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение, попълване на карта на участника и въпросници за предварителна самооценка на знанията.

11 - 14 май Характеристики на уязвимите групи на пазара на труда и специфика при работата с тях.

18 - 21 май  Мотивация, допринасяща за активно поведение на пазара на труда на представителите на целевите групи. Развитие на умения, насърчаващи сътрудничеството с работодатели.

22 - 27 май  Усвояване на комуникативни техники за прилагане на комплексен подход и разрешаване на конфликтни ситуации при работа с уязвимите групи на пазара на труда.

28 - 29 май Провеждане на финален тест

Обобщаване на постигнатото в курса от тютора и закриване на обучението от мениджъра на платформата