Начало на курса: 29-04-2020
Край на курса: 20-05-2020

Начало на записването: 27-04-2020
Край на записването: 29-04-2020

Такса за участие: —

Изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на закона за семейните помощи за деца и правилника за неговото прилагане

22-04-2020

Описание 

В изпълнение на Решение 704 от 05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансофрмация на модела на административното обслужване бяха направени промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД), които да ги преведат в съответсвие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управлене. Приетите в правилника промени, съгласно актуализирания Закон за семейните помощи влизат в сила от 1 август 2019г. Актуализраното законодатество и неговото приложение е основание настоящият семинар да даде практически насоки за работа на работещите с посочената нормативна уредба.

Цели на обучението

 

  • Повишаване знанията на участниците относно измененията и допълненията на нормативната уредба в областта на семейното подпомагане по реда на Закона за семейните помощи на деца (ЗСПД) и Правилника за неговото прилагане(ППЗСПД);
  • Подобряване на уменията за прилагане на успешни практики и модели за справяне с проблеми по прилагане на действащата нормативна уредба в областта на семейнотот подпомагане по реда на ЗСПД и ППЗСПД. 

 

 Профил на участниците

Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и от отделите "Социална закрила" на АСП, социални партньори, общини, НПО, работещи в сферата на закрила на детето.

Тютор

Тютор на обучението ще бъде г-жа Зоя Попова, главен експерт в отдел "Социални и семейни помощи" в Агенция за социално подпомагане.

Програма

27 - 28 април

Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение, попълване на карта на участника и въпросници за предварителна самооценка на знанията

ПЪРВА ТЕМА

29 април - 5 май 

Актуални промени през 2019г. в законодателството, регламентиращо отпускането на семейни помощи за деца - изменения и допълнения в ЗСПД и ППЗСПД

Методика на работа - самоподготовка по лекционен материал във виртуална среда, групова дискусия 

ВТОРА ТЕМА

 7 май - 19 май

Предоставяне на семейни помощи за деца съгласно новите процедури на законодателството

Методи на работа: решаване на казуси 

ТРЕТА ТЕМА

14 май - 19 май 

Обмяна на опит и добри практики относно прилагането на действащата нормативна уредба за семейни помощи за деца

Методи на работа: групова дискусия 

20 май

Провеждане на финален тест 

Обобщаване на резултатите от курса от тютора и закриване на обучението от мениджъра на платформата 

 Попълване на карта на участника и въпросници за самооценка на знанията и уменията след края на обучението