Начало на курса: 21-06-2019
Край на курса: 11-07-2019

Начало на записването: 21-06-2019
Край на записването: 23-06-2019

Такса за участие: —

Прилагане на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете – практически аспекти

19-06-2019

Прилагане на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете – практически аспекти

Уважаеми участници в курса,


Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, от МЗ и ВРБ към министъра на здравеопазването и от други централни администрации, изпълняващи функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете.

Целта на обучението е да се надградят знанията относно системата на управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, както и да се развият познания за прилагане на интегри¬рания подход по равнопоставеност на жените и мъжете секторните политики и за бюджетира¬нето по пол.


На база получените знания по време на курса, участниците ще са в състояние:
• ще развият уменията си за прилагане на интегрирания подход за равно третиране на половете;
• да задълбочат познания за планиране на мерки по сектори в краткосрочен и дългосрочен план.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н., в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.
На платформата ще се запознаете със следните модули:


1. Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение и инструктаж за работа с нея - 21 юни 2019 г.;
2. Планиране в краткосрочен план: Прилагане на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете на практика. Формулиране на мерки за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете по сектори за Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете - 24 - 28 юни 2019 г.;
3. Планиране в дългосрочен план: Формулиране на мерки по сектори за изпълнение на Стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода след 2020 г. - 1 - 5 юли 2019 г.
Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая. Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 22 юни до 5 юли 2019 г.


Курсът приключва с издаване на сертификат за участие по установен за проекта образец.