Начало на курса: 21-05-2019
Край на курса: 14-06-2019

Начало на записването: 21-05-2019
Край на записването: 24-05-2019

Такса за участие: —

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

17-05-2019

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

Уважаеми участници в курса,


Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, на социалните партньо¬ри и на други администрации от институции и организации, работещи на пазара на труда.
Професионалното консултиране и кариерното развитие имат ключова роля при подпомагане на търсещите работа лица за постигане на устойчива заетост. Ето защо повишаването на капацитета на служителите за изпълнение на дейностите, свързани с професионалното консултиране и кариерното развитие на потребителите на услуги, е важен елемент от политиката за развитие на човешките ресурси в институциите и организациите, работещи на пазара на труда.
Настоящият семинар е резултат от дългогодишна работа по предаване на знания и натрупан практически опит в сферата на професионалното консултиране и кариерното развитие и има следните цели:
• задълбочаване на познанията относно спецификите на професионалното консултиране и кариерното развитие на потребителите на услуги на институциите/ организациите на пазара на труда;
• надграждане на уменията на служителите за предоставяне на качествени услуги по професионално консултиране и кариерно развитие на клиентите, търсещи подкрепа от институциите/организациите на пазара на труда;
• развитие на умения за изграждане на партньорства между институциите/ организациите на пазара на труда в контекста на предоставянето на услуги по професионално.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н., в организираните за целта рубрики.
Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.
На платформата ще се запознаете със следните модули:
• Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение, попълване на карта на участника и в въпросници за предварителна самооценка на знанията - 21 май 2019 г.;
• Същност и особености на професионалното консултиране и кариерното развитие - 22 - 27 май 2019 г.;
• Ролята на консултанта за мотивиране на лицата, потребители на услуги, за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие - 28 май - 2 юни 2019 г.;
• Основни характеристики и етапи на консултантското интервю - 3 - 6 юни 2019 г.;
Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. 

Процесът протича във виртуална класна стая. Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 21 май до 6 юни 2019 г. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 6 юни 2019 г.

Курсът приключва с издаване на сертификат за участие по установен за проекта образец.