Начало на курса: 18-04-2019
Край на курса: 15-05-2019

Начало на записването: 19-04-2019
Край на записването: 22-04-2019

Такса за участие: —

“Прилагане на „коучинг“ при работа с клиенти, търсещи подкрепа от институциите на пазара на труда“ – 2019 г.

18-04-2019

Уважаеми участници в курса,


Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, социални партньори и на други администрации от институции / организации, работещи на пазара на труда.

Целта на обучението е да се задълбочат познанията за същността и особеностите на метода „коучинг" при предоставяне на услуги на търсещи работа лица, както и да се развият умения за прилагане на метода „коучинг" в консултантския разговор и воденето на случай.


На база получените знания по време на курса, Вие ще сте в състояние:

• да подпомагнете клиентите чрез трудовото консултиране, по метода „коучинг", прилагайки основни комуникативни техники на изслушване, работа с чувства, анализ и обратна връзка;


• да изпълнявате изискванията, произтичащи от Националния план за действие по заетостта за текущата година, за по-рационално и ефективно устройване на работа на бенефициентите, визирани чрез различните групи търсещи работа лица чрез изграждане на мрежи от заинтересовани страни, включително социални партньори и НПО на национално, регионално и местно равнище в сферата на заетостта и включването на пазара на труда.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н., в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.
На платформата ще се запознаете със следните модули:


1. Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение, попълване на карта на участника и въпросници за предварителна самооценка на знанията - 19 - 22 април 2019 г.
2. Коучингът като метод за развитие на партньорства с клиентите при предоставянето на услуги на пазара на труда - 22 - 25 април 2019 г.
3. Общуване и работа с потребители - 25 април - 7 май 2019 г.
4. Кариерната реализация на клиента - мисия на посредника на пазара на труда - 8-10 май 2019 г.
5. Финален тест. Обобщаване на постигнатото в курса от тютора и закриване на обучението от мениджъра на платформата - 13 май 2019 г.


Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая. Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.


Продължителността на дистанционното обучение е от 22 април до 12 май 2019 г. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 13 май 2019 г.


Курсът приключва с издаване на сертификат за участие по установен за проекта образец.

Важно!!!! В обучението ще бъдат използвани методически разработки на ЦРЧРРИ за прилагане на метода „коучинг".