Начало на курса: 25-09-2017
Край на курса: 28-10-2017

Начало на записването: 26-09-2017
Край на записването: 29-09-2017

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства - група 20, 2017 г.

25-09-2017

Социална подкрепа на лица и семейства - група 20, 2017 г.

Уважаеми участници,

 

Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП.
Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания.
В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да затвърдят придобитите по време на присъствената част знания в сферата на социалното подпомагане, комплексно административно обслужване, познавайки и спазвайки етичните правила за работа с клиенти, както и принципите на работата по случай.

 

След завършване на обучението се очаква участниците:
• Да са усъвършенствали уменията си за прилагане в практиката на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания и съответстващата законова рамка;
• Адекватно да осъществяват целите на социалната работа в ежедневната си практика;
• Да участват активно в работата на екип по водене на случай и да използват ефективно информацията от базата данни;
• Да прилагат механизмите за работа и взаимодействие с институциите с оглед разрешаването на конкретни случаи;
• Да умеят да осъществява успешна комуникация в екип.

 

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.
Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

 

Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

 

1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 26 - 29 септември 2017 г.;
2. Система за социално подпомагане в Р България - тютор Николина Иванова, АСП - 30 септември - 3 октомври 2017 г.;
3. Социални помощи - тютори Диана Петрова и Миглена Митова, АСП - 4 - 7 октомври 2017г.
4. Подходи и методи в социалната работа - тютор Дашенка Кралева, ФИЦЕ - 8 - 13 октомври 2017 г.;
5. Социално включване, социална закрила и интеграция нa хората с увреждания като елементи на социалната политика - тютор Надя Харизанова, МТСП - 14 - 19 октомври 2017 г.;
6. АСП - структура и функции - тютор Емилия Бачовска, АСП - 20 - 21 октомври 2017 г.
7. Комплексно административно обслужване - същност, принципи и приложно поле. Работа с клиенти, свързана с административното обслужване (АО) в АСП - тютор Камелия Ангелова, АСП - 22 - 26 октомври 2017 г.;


Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая (дистанционното обучение), това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 30 септември до 26 октомври 2017 г. Обучението приключва с обобщаващ финален тест, който ще се осъществи на 27 октомври 2017г.
Курсът приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОН на всеки участник след успешно положен тест.