Начало на курса: 01-09-2017
Край на курса: 28-09-2017

Начало на записването: 01-09-2017
Край на записването: 04-09-2017

Такса за участие: —

Наставничество в системата на Агенцията по заетостта - 2, 2017 г.

30-08-2017

Наставничество в системата на Агенцията по заетостта - 2, 2017 г.

Уважаеми участници,

Агенцията по заетостта (АЗ) има натрупан дългогодишен положителен практически опит в сферата на наставничеството, който се нуждае от систематизиране и обогатяване, въз основа

на съвременните тенденции в развитието на човешките ресурси. Наставничеството в структурите на АЗ ще допринася за по-ефективното приспособяване на новоназначените служители към условията на работното им място чрез използването на знанията и опита на изявени професионалисти от Агенцията.
Настоящото обучение е насочено към унифициране на практиката и прилагане на единен стандарт на наставничество в АЗ чрез осигуряване на ефективен процес на въвеждане в длъжност на новоназначените служители. Това може да се осъществи посредством постигане на яснота по отношение на ролите, отговорностите и условията за провеждане на наставничеството в поделенията на АЗ и регламентиране на процеса на организация, провеждане и оценка на резултатите от него.
Обучението ще допринесе за прилагане и мултиплициране на добрите практики, за споделяне на знанието и за по-нататъшното развитие на институционалния капацитет на служителите в АЗ.

Целите на обучението са:

• Представяне на ролята на наставника във въвеждащото обучение на новопостъпили служители в АЗ;
• Запознаване със задачите и приоритетите на наставника;
• Уеднаквяване методите на работа на наставниците и стандартите за въвеждане на новоназначените служители в АЗ;
• Проучване на добрите практики за въвеждане в работата на новопостъпилите служители в АЗ;
• Обмяна на опит и добри практики в прилагането на наставничеството.

Спецификата на методите за обучение се основава на избраната форма на обучение. Програмата е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет: неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, използване на богат набор учебни материали (без ограничения на време и място за обучение), свобода на избора кога и колко време да се прекарва на дистанционната платформа. Като програма за специализирано обучение тя надгражда набор от компетенции, които в хода на обучението търпят своето развитие. Така всеки участник има възможността:
• да определи своя собствен план за обучение - в зависимост от входящото си ниво на компетенции;
• да организира собствената си заетост и сам да реши кога и по колко време да се обучава в рамките на предвидения график;
• да участва във виртуална група от професионалисти в дадената област, за да обмени опит с тях.

Тютор на обучението е г-жа Ирина Григорова - главен експерт от отдел „Управление на човешките ресурси" на Агенцията по заетостта.
Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма.

• Регистрация на дистанционната платформа и запознаване с функциониранетo;
• Прилагане на наставничеството в системата на АЗ;
• Основни характеристики при общуване между наставник и обучаван; роля и отговорности на наставника;
• Оценяване на напредъка и постиженията на новоназначения служител.
В края на обучението ще бъде направен анализ на резултатите от наставничеството за подпомагане, допълнително обучение и развитие на служителите. То ще завърши с решаването на практическа задача, базирана на материала от всички засегнати теми и с коментар на тютора по задачите.
Семинарът завършва с издаването на сертификат.

Успех на всички в обучението!