Начало на курса: 11-11-2016
Край на курса: 06-12-2016

Начало на записването: 11-11-2016
Край на записването: 14-11-2016

Такса за участие: —

Програма за въвеждащо обучение за новоназначени ръководители в системата на Агенция по заетостта на тема: “Добро управление” - група 29, ноември - декември 2016 г.

10-11-2016

Програма за въвеждащо обучение за новоназначени ръководители в системата на Агенция по заетостта на тема: “Добро управление” - група 29, ноември - декември 2016 г.

Уважаеми участници,

Настоящото обучение е разработено за новоназначени служители на ръководни длъжности от дирекциите „Бюро по труда" на Агенция по заетостта. Програмата има за цел да съдейства за професионалното развитие на новоназначените служители на ръководни длъжности от Дирекции "Бюро по труда" чрез повишаване на компетентностите им и надграждане на специфични знания и умения, необходими на ръководителите в системата на Агенция по заетостта.
Целите на обучението включват:
• Актуализиране на знанията относно действащата нормативна уредба в сферата на заетостта;
• Повишаване информираността за ролята на ръководителя при прилагане на ефективни форми на комуникация;
• Задълбочаване на познанията в областта на управлението на човешките ресурси свързани с оценяване на изпълнението.
Очакваните резултати са:
• Познаване на нормативната уредба в сферата на оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
• Надграждане на знанията за ключовите принципи за успешно общуване в отделните етапи на оценяване;
• Придобиване на специфични знания за ролята на ръководителя в процеса на оценяване на изпълнението на служителите.
Спецификата на методите на преподаване се основават на избраната форма за обучение - дистанционната. Тя е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет: неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, използване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва на учебната платформа. Като програма за специализирано обучение, тя надгражда набор от компетенции, които в хода на обучението търпят своето развитие. Така всеки участник има възможността:
• Да определи своя собствен план за обучение - в зависимост от входящото си ниво на компетенции;
• Да организира собственото си време и сам да реши кога и по колко време да се обучава в рамките на предвидения график;
• Да участва във виртуална група от професионалисти, в дадената област, за да обмени опит с тях.
Оценката на наученото или установяване постигнатото индивидуално ниво на компетенции е единен процес за всичките учебни части от програмата за обучение. Всяка отделна учебна част включва изготвянето на персонално предложение за решаване на задачи, упражнения или тестове, които са доказателство за преминаването на учебната програма.
След успешно приключване на дистанционното обучението се издава Удостоверение за професионална квалификация по част от професия, съгласно Наредба №4/16.04.2003 г. на МОН.
Успешна работа!