Начало на курса: 28-09-2015
Край на курса: 03-11-2015

Начало на записването: 01-10-2015
Край на записването: 03-10-2015

Такса за участие: —

„Социална работа за деца и семейства в риск" - група 26, 2015 г.

30-09-2015

"Социална работа за деца и семейства в риск" - група 26, 2015 г.

Социална работа за деца и семейства в риск, гр. 26 – 2015 г.

Уважаеми участници в курса,

Настоящото обучение е насочено към   социални работници от отделите „Закрила на детето” в системата на АСП.

Целта на обучението е участниците да се запознаят с принципите на съвременната социална политика, свързана с работата с деца и семейства в риск, процеса по деинституционализация на деца в Р България, нормативната база в сферата на социалните дейности: социални помощи и социални услуги, закрила на децата и семействата; интеграция на деца с увреждания; принципите и методите на работа по случай, моделите на безопасно поведение при работа с маргинализирани общности, бездомни лица, зависими лица и др; техниките за работа с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение, координационните механизми при насилие и трафик на деца, работа по случай на деца в риск от родителско отчуждаване .

Очаквани резултати:

Всеки участник, успешно завиршил програмата ще може да:

  • Да прилага принципите на съвременната социална политика, допринасяйки за осъществяването на процеса на деинституционализация според действащата нормативна база;
  • Да може да прилага защитни механизми във високорискова среда по отношение на изпълнението на служебните си задължения и да може да извършва превантивна работа сред застрашените групи;
  • Да може да работи по случаи на деца и младежи с девиантно и делинкветно поведение, включително като осъществява контрол и мониторинг;
  • Да може да работи по случаи на насилие и трафик на деца, като осъществява и превантивна дейност;
  • Да идентифицира случаи на необходимост включване в училище за родители и да насочва клиенти към училища за родители в ежедневната си работа;
  • Да използва знанията относно синдрома на родителското отчуждение в практиката си, като извършва превантивна и терапевтична дейност;
  • Да може да създава, съхранява и вписва съответната документация;
  • Да използва механизмите за взаимодействие с институциите и гражданските организации и координира работата им по случай.

След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) – 29 септември – 3 октомври 2015г.

2. Съвременна социална политика на социална работа с деца и семейства в риск. Социални услуги за деца и процеса на деинституционализация, тютори Детелина Игнатова и Ренета Митова, Агенция за социално подпомагане– 3 – 12 октомври;

3. Вътрешни правила за документооборот в системата на АСП, тютор Камелия Ангелова, Агенция за социално подпомагане – 13 – 16 октомври;

4. Модели на безопасно поведение на социални работници, тютор Яблена Христова, Институт по психология на МВР – 17 – 20 октомври;

5.  Административните структури на централно и общинско ниво и правилата за взаимодействие с тях, тютор Емилия Бачовска, Агенция за социално подпомагане –21 – 26 октомври.

6. Работа на социалния работник с деца и младежи с девиантно и делинквентно поведение, тютор Дашенка Кралева, Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ България” – 27 октомври – 1 ноември;

 

Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време,

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.

Продължителността на дистанционното обучение е от 3 октомври до 1 ноември 2015 г. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 2 ноември 2015 г.

Курсът  приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.