Начало на курса: 06-06-2015
Край на курса: 07-07-2015

Начало на записването: 03-06-2015
Край на записването: 05-06-2015

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства - гр.12, 2015 г.

03-06-2015

Социална подкрепа на лица и семейства - гр.12, 2015 г.

Уважаеми участници,


Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Социално подпомагане" в системата на АСП.
Целта на обучението е да запознае участниците с принципите на съвременната социална политика, процеса на деинституционализация и нормативната база в сферата на социалните дейности; да представи същността на резидентните услуги, осъществявайки връзката между клиенти и доставчици; да покаже рисковете в работата на социалния работник и какви модели на безопасно поведение трябва да следват социалните работници при работа с рискови групи и маргинализирани общности. Обучението ще представи и правилата за организация на документооборот в структурата на АСП и ще покаже механизмите на взаимодействие с институциите и гражданските организации при координиране на работата им по случай.
Очаквани резултати:
 Всеки участник, успешно завиршил програмата ще може:
 Да прилага принципите на съвременната социална политика, допринасяйки за осъществяването на процеса на деинституционализация според действащата нормативна база;
 Ефективно да разрешава случаи и да използва резидентните услуги като инструмент в практиката си;
 Да прилага защитни механизми във високорискова среда по отношение на изпълнението на служебните си задължения и да може да извършва превантивна работа сред застрашените групи;
 Да създава, съхранява и вписва съответната документация;
 Да използва механизмите за взаимодействие с институциите и гражданските организации и координира работата им по случай.
След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.
Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.
Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.
Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:


1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 3 - 5 юни 2015 г.;
2. Управление на социалните услуги (СУ) - същност, състояние, перспективи. СУ в общността и специализираните институции, тютор Константина Трифонова, Агенция за социално подпомагане - 6 - 16 юни 2015 г.;
3. Работа по случай - тютор Дашенка Кралева, 17 - 21 юни 2015 г.;
4. Модели на безопасно поведение на социални работници, тютор Яблена Христова - Институт по психология на МВР - 22 - 25 юни 2015 г.;
5. Вътрешни правила за документооборот, тютор Камелия Ангелова, Агенция за социално подпомагане - 26 - 29 юни 2015 г.;
6..Административните структури на централно и общинско ниво и правилата за взаимодействие с тях, тютор Емилия Бачовска, Агенция за социално подпомагане - 30 юни - 6 юли 2015г.
Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време,
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 3 юни до 6 юли 2015 г. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 7 юли 2015 г.
Курсът приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОН на всеки участник след успешно положен тест.