План за действие на безработно лице (завършил на 31 май 2008)

26-03-2008  

УЧЕБНА ПРОГРАМА

за дистанционен курс на специализирано обучение
на служители от Агенцията по заетостта

вторият курс на тази тема се проведе в периода 31.03 - 31.05. 2008 г

Тема: "ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БЕЗРАБОТНО ЛИЦЕ" (СОАЗ1)

Период на провеждане: 31.03 - 19.05.2008 г.

Организатор: отдел „Учебно - методическа дейност" към Национален център за професионално развитие (НЦПР) съвместно с отдел "Квалификация на персонала" в Агенция по заетостта

Учебна среда: интернет базираната платформа за дистанционно обучение (ПДО) на НЦПР към Министерството на труда и социалната политика.

Предварителна информация и обосновка

Това е специализирано обучение за служителите от Агенцията по заетостта, което разглежда спецификата на изготвяне на индивидуален план за действие на безработно лице. Съгласно българското законодателство (ЗНЗ) за всяко регистрирано в бюрата по труда, безработно лице се изготвя индивидуален план за действие. Този план се съгласува и подготвя в резултат и чрез провеждане на задълбочен разговор, който изисква не само добри комуникативни умения, много добра подготовка и познаване естеството на инструмента план за действие.

Програмата за обучение е адаптиран вариант на програмата, прилагана в класната форма на обучение, обогатена с нови материали и възможности, произтичащи от спецификата на обучението в интернет среда. Дистанционно обучение дава възможност за придобиване на специфични познания, използвайки най-новите техники и модели за обучение и създавайки условия за актуализиране на знанията и уменията, без да се налага прекъсване на работния процес.

Учебната програма и част от материалите за обучение, са разработени с консултантската помощ на програмата DELTA[1] към Международния център на обучение към МОТ - Торино, която има натрупан 10 годишен опит в разработването развитието, изпълнението и оценяването на дистанционни курсове за обучение.

Профил на участниците

Служители на Агенцията по заетостта, трудови посредници, които изпълняват процес "Работа с търсещи работа лица", съгласно Технология за прилагане на процесен модел на работа в дирекции "Бюра по труда".

Изисквания за участие

Базови познания и опит в областта на:

 • трудовото посредничество на пазара на труда;
 • технология и инструментариум на процес "Работа с търсещи работа лица";
 • изготвянето на индивидуален план за действие на безработно лице;
 • свободно ползване на съвременни информационни и компютърни технологии и работата в интернет среда.

Обща цел

Използване възможностите на интернет-базирана учебна платформа за провеждане на специализирано обучение на държавни служители от структурните подразделения на МТСП за развитие на професионалните им компетенции.

Конкретни цели

В края на програмата участниците ще са подготвени:

 • да подготвят успешни планове за действие на безработно лице;
 • да управляват процеса на съставяне на плана за действие на безработно лице;
 • да подбират и използват добри практики за изготвяне планове за действие на безработно лице от четирите фази на пазара на труда;
 • да прилагат експертни съвети на методистите от отдел "РТП" и ползват опита на сродни служби по заетост в изготвянето на планове за действие;

Съдържание

 • Успешния план за действие на безработно лице - същност и приложение на плана за действие, формулиране на цели, фактори за успех на ИПД, метод на "Четирилистната детелина";
 • Управление процеса на съставяне на плана за действие на безработно лице - етапи в съставянето на ИПД, умения на трудовия посредник за всеки етап, обмен на практики;
 • Съставяне на план за действие на безработно лице от четирите фази на местния трудов пазар - решаване на казуси от практиката, обобщаване и извеждане на печеливши решения;
 • Опит на сродни служби по заетост в изготвянето на планове за действие. Съвети на методистите от отдел "РТП" - отговори на поставени въпроси във връзка методиката на изпълнение на ИПД.

Методи на учене

Програмата за обучение е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет: неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, ползване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва в учебната платформа. Като програма за специализирано обучение, тя надгражда набор от компетенции, които в хода обучението търпят своето развитие. Така всеки участник има възможността:

 • да определи своят собствен план за обучение - в зависимост от входящото си ниво на компетенции;
 • да организира собственото си време и сам да реши, кога да се обучава;
 • да определи колко време на ден или на седмица ще се обучава;
 • да участва във виртуална група от професионалисти, в дадената област за да обмени мисли с тях.

Оценка и сертифициране

Оценката на наученото или установяването постигнатото индивидуално ниво на компетенции е единен процес за всичките учебни части от програмата за обучение. Всяка отделна учебна част включва изготвянето на персонално предложение за решаване на задачи от практиката, които са доказателство за преминаването на учебната програма.

След успешно приключване на дистанционното обучение се издава удостоверение от Национален център за професионално развитие към МТСП.

Условия за провеждане

Наличието на персонален компютър и достъпа до интернет са определящи за това дистанционно обучение.

Фази в курса на обучение:

 • 31.03 до 11.04.2008 г. период на въведение в дистанционното обучение: Регистрация на интернет платформата и изпращане на заявка за участие, запознаване с виртуалната учебна среда и изготвяне/договаряне с преподавателя на персонален учебен план;
 • 14.04 до 19.05.2008 г. период на специализираното обучение: Обучение по програмата "План за действие на безработно лице" (СОАЗ1);


[1] Програма DELTA (Distance Education Learning Technology Applications). Близо десет години Торинският център задоволява нарастващата потребност от дистанционно обучение, предлагайки серии програми, разработени за прилагане „от вкъщи", базирани на приятелска виртуална среда. Дистанционните програми на центъра дават възможност за достъп до учебното съдържание и предлагат серия от услуги, каквито са частно обучение, виртуална библиотека, дебати „онлайн" и други дейности.