Начало на курса: 06-06-2014
Край на курса: 02-07-2014

Начало на записването: 03-06-2014
Край на записването: 06-06-2014

Такса за участие: —

Посредник на трудова борса, гр. 12 - юни 2014

02-06-2014

Посредник на трудова борса, гр. 12 - юни 2014

Уважаеми
участници в 
курса,

Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „трудов
посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията.

Целта на
обучението е 
да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и
уменията в областта на трудовото консултиране, квалификацията и преквалификацията на кадри и професионалната реализация.

Очаквани
резултати:

 • Повишаване информираността за
  състоянието и тенденциите на пазара на труда в България;
 • Овладяване на знания за реда и начините
  на придобиване на квалификация и преквалификация;
 • Употреба на техники за консултиране на
  лица и институции по отношение на устройване на работа на клиенти;
 • Развитие на способности за проектиране,
  изготвяне и реализиране на план за работа с клиенти;
 • Усъвършенстване на умения за
  организиране и координиране дейностите на различните институции, занимаващи се
  с развитие на работната сила.

След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) -3-8 юни 2014

2Основни процедури в Технологията за прилагане на процесен модел на работа в ДБТ - юни 2014

3. Прилагане на инструментите при регистрация и трудово посредничество - юни 2014

4Изготвяне на план за действие на безработно лице юни 2014

5.Трудово правоюни 2014

6.Успешният разговор с работодател - юни 2014

7.Решавана на конфликтни ситуация - юни 2014


Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя
методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Участниците във
виртуалното обучение
 имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време, 

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.

Продължителността на дистанционното обучение е от 6 юни до 1 юли 2014 г. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 2 юли 2014 г.


Курсът приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОН на всеки
участник след успешно положен тест.