Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства - гр.10, 27 май - 28 юни

27-05-2013

Социална подкрепа на лица и семейства - гр.10, 27 май - 28 юни

 

Уважаеми участници в курса,

Настоящото обучение е насочено към   социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП със стаж до 2 години или служители без квалификация по специалността.

Целта на обучението е участниците да познават социалната политика на Р България и нормативната база в сферата на социалните дейности както и същността и целите на социалната работа; да работят в екип по управление на случаи като събират и систематизират информация и обработват база данни във връзка с представянето на социални помощи и услуги; да осъществяват дейности по административно обслужване, познавайки и спазвайки етичните правила за работа с клиенти; да познават структурите в държавата в сферата на социалното обслужване и да използват механизмите за работа и взаимодействие с институциите както и да познават правилата за междуличностно взаимодействие и работа в екип и безопасна работа и условия на труд и да се научат да боравят с основни компютърни програми и специалнизиран софтуер.

Очаквани резултати:

 • Всеки участник ще придобие необходимите компетенции, за да може да прилага законовите норми в областта на социалните услуги в пряката си дейност;
 • Ще може да прилага правилата за безопасна работа и условия на труд;
 • Ще може да осъществява адекватно целите на социалната работа в ежедневната си практика;
 • Ще може адекватно да участва в работата на екип по водене на случай и да разработва ефективно информацията от базата данни,
 • Ще притежава умения за работа с основни компютърни програми и специализиран софтуер, както и да осъществява успешна комуникация в екип;
 • Ще е в състояние да прилага механизмите за работа и взаимодействие с институциите с оглед разрешаването на конкретни случаи;

След приключилата присъствена форма, обучението  продължава на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

 1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 31 май - 02 юни 2013
 2. АСП - структура и функции -  тютор Емилия Бачовска, гл. експерт в отдел „Човешки ресурси" на АСП - 03 - 07 юни
 3. Социално подпомагане - тютор Лиляна Кирчева - юрист в МТСП - 8 - 12 юни
 4. Същност и функции на социалната политика - тютор Константина Трифонова - 13 - 18 юни
 5. Работа с клиенти, свързана с административно обслужване (АО) - тютор Виолина Палчева - 22 - 25 юни
 6. Подходи и методи в социалната работа - тютор Дашенка Кралева - експерт-обучител и председател на ФИЦЕ-България - 23 - 27 юни

 

 

Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време,

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.

Продължителността на дистанционното обучение е от 31 май до 28 юни 2013 г.. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 28 юни 2013 г.

Курсът  приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.