Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Управление на проектния цикъл, март 2013

18-03-2013

Управление на проектния цикъл, март 2013

 

Уважаеми участници,

настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост.

Целите на обучението включват:

  • Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление;
  • Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл;
  • Представяне на взаимовръзката проект-програма-политики;
  • Изграждане на умения за разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти, включително и на такива, финансирани от ЕСФ

Очаквани резултати:

В края на този семинар участниците ще могат да демонстрират задълбочени знания и умения за работа по проекти в контекста на средствата, отпуснати от Европейските структурни фондове. По-конкретно участниците ще:

  • разбират същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми на развитието в контекста на усвояването на средства от ЕС;
  • придобият знания за същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му;
  • отделните компоненти на предложението за проект и да могат да разработват всеки един от тях;
  • могат да прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта;
  • познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти;
  • ще придобият умения за проектиране на системи за мониторинг и контрол на проекти;

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от разработване на поставената от тютора задача и нейното оценяване в рубриката Индивидуално съдействие.

Продължителността на дистанционното обучение е: 21 - 31 март 2013 г.

Семинарът завършва с издаването на сертификат, удостоверяващ умения за разработване на проекти.

Успех в обучението!