Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства - юни 2012, група 6

30-05-2012  

Уважаеми участници в курса,

Настоящото обучение е насочено към  социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП.

Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с групи в неравностойно положение;усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални услуги и координиране на системите за социална сигурност, повишаване нивото на мотивация у служителите за успешно прилагане на социалните политики, програми и мерки за социална подкрепа на лица и семейства.

Очаквани резултати:

  • Усвояване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална интеграция на групите в неравностойно положение;
  • Повишаване степента на съпричастност на служителите към решаването на проблемите на уязвимите групи;
  • Развиване на умения за оказване на качествени социални услуги чрез познаването и прилагането на регламентите за координиране на системите за социална сигурност;
  • Запознаване с етапите на работа по случай и развиване на умения за използване и прилагане на базови техники за оценка на потребностите, извеждане на приоритети и работни цели;
  • Придобиване на умения за прилагане на индивидуални методи и техники за организиране на живот в малка група;
  • Запознаване с мерки за превенция и ограничаване на насилието при групи в неравностойно положение;
  • Развитие на умения за справяне със стреса в работата;
  • Формиране на умения за ефективно взаимодействие с медии и поведение в кризисна ситуация.

След приключилата присъствена форма, обучението ще продължи на  Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:

1. Самоподготовка - 4 - 8 юни 2012

2. Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност, тютор Мария Стамболиева - началник отдел „Координация на схемите за социална сигурност", АСП - 8 - 13 юни 2012

3. Социална работа по случай - правомощия и задължения на социалния работник, тютор Дашенка Ташкова, експерт-обучител от „ФИЦЕ-България" - 14 - 21 юни 2012

 

 

4. Управление на социалните услуги в общността и специализираните институции, тютор Константина Трифонова - началник отдел „Интеграция на хора с увреждания и социални услуги в общността", АСП - 21 - 29 юни 2012

 

Във времето, определено за протичане на модула тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време, спазвайки следните стъпки:

Всеки участник ще изпрати мин. две съобщетия, съотнесени до предмета за седмицата във виртуалната клусна стая /това изключва съобщенията в Виртуалното-кафене/.

Съобщенията трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word-овски документ.

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.

Всеки  един участник, който е отсъствал постоянно две седмици без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

Продължителността на дистанционното обучение е от 1 до 30 юни 2012 г.. Обучението приключва с обобщаващ тест, който ще се осъществи на 30 юни 2012 г.

Курсът  приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОМН на всеки участник след успешно положен тест.