Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Рабто с дистанционната платформа на ЦРЧРРИ. Интерактивни методи на преподаване

19-03-2012

Уважаеми участници,

настоящото обучение е разработено за регистрирани тютори в базата данни на ЦРЧРРИ които активно водят обучения на платформата.

 

Целите на обучението включват:

  • запознаване с функционалностите на платформата за дистанционно обучение;
  • запознаване с начините на организация на учебния процес в интернет среда;
  • открояване и представяне на ролята на мениджъра, тютора и обучаемия;
  • формиране на знания относно прилагане на интерактивни методи на преподаване във виртуална среда.

 

Очаквани резултати:

В края на този семинар участниците

  • Ще познават в детайли стъпките и последователността на конструиране на учебен процес във виртуална среда спрямо спецификата на дистанционната форма на обучение;
  • Ще могат да използват пълния набор от функционалности на платформата на ЦРЧРРИ;
  • Ще могат да боравят с интерактивни методи, приложими в дистанционните обучения.

Във времето, определено за протичане на дистанционното обучение тюторът ще поставя задачи, ще демонстрира ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на обучението тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във „виртуална класна стая".

Продължителността на дистанционното обучение е: 21- 22 март 2012 г.

Семинарът завършва с издаването на сертификат, удостоверяващ уменията, посочени в резултатите от курса.

 

 

Успех в обучението!