Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в птубличния сектор - ноември-декември 2011

25-11-2011

Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в птубличния сектор - ноември-декември 2011

 

Уважаеми участници,

настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности с юридическо образование от МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.

 

Целите на обучението включват:

  • Повишаване на теоретичните и практически познания в областта на административния и гражданския процес;
  • Повишаване на нивото и развитие на познанията относно актуалната съдебна практика;
  • Запознаване с актуалните промени и възникналите проблеми в областта на гражданското и административното правоприлагане.

 

Очаквани резултати:

Успешната реализация на обучението ще окаже значително положително влияние върху практическите правни познания на участниците. Чрез практическото представяне на основни гражданскоправни и административноправни производства се цели рекапитулация на теоретичните им познания в областта, от една страна, а от друга да бъдат въведени в реалното приложение на някои от новите правни институти от съответната област.   

Мултиплициращият ефект и добавена стойност на настоящото обучение ще се прояви в по-доброто прилагане на съответната нормативната база в управлението и контрола в публичния сектор с оглед създаване на добри и законосъобразни административни практики.

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от изпращане на съобщения до класните стаи, коментиране на теми, поставени от тютора и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Във времето, определено за протичане на дистанционното обучение тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на обучението тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във „виртуална класна стая".

Продължителността на дистанционното обучение е: 30 ноември - 9 декември 2011 г.

Семинарът завършва с издаването на сертификат, удостоверяващ участие в обучение за прилагане на съответната нормативна база в управлението и контрола на публичния сектор.

 

 

Успех в обучението!