Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.

09-11-2011

Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.

Уважаеми участници в курс "Социална работа с деца и семейства в риск",

Настоящото обучение е насочено към  служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане.

Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация.

Очаквани резултати:

  • Усъвършенстване на необходимите знания и умения за ефективно прилагане на политиките в социалната работа с деца и семейства в риск;
  • Повишаване степента на съпричастност на служителите към решаването на проблемите на децата и техните семейства, намиращи с в рискова социално-икономическа и образователна ситуация;
  • Повишаване нивото на мотивация на служителите за успех на социалните политики, програми и мерки, насочени към оказване на социална подкрепа на деца и семейства в риск;
  • Изграждане на умения за работа с децата и техните семейства, както и с доставчиците на социални услуги за тях на различни равнища;
  • Развитие на умения за справяне със стреса в работата

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от изпращане на и-мейли до класните стаи, коментиране на теми, поставени от тютора и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще  се отваря нов модул, съгласно установената програма. Програмата включва следните  модули:

1. Политики на мерки и дейности за закрила и социални услуги за деца, тютори Ренета Манолова и Детелина Котевска

2. Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност, тютор Мария Стамболиева

3. Модели и подходи за разрешаване на конфликти. Стрес на работното място, тютор Емилия Бачовска 

Във времето, определено за протичане на модула тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време., спазвайки следните стъпки:

Всеки участник ще изпрати мин. две съобщетия, съотнесени до предмета за седмицата във виртуалната клусна стая /това изключва съобщенията в Виртуалното-кафене/.

Съобщенията трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word-овски документ.

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.

Всеки  един участник, който е отсъствал постоянно две седмици без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

В периода на регистрация ще получите и-мейл, информация и напътствия за това, как да използвате виртуалната класна стая. Действията са:

Получаване на адреси на сайта на класната стая и име с парола;

Получаване на напътствия и пълната програма със специфичните теми и кореспондиращите материали за модул;

Попълване на он-лайн регистрационнта форма;

Представяне на групите и другите въвеждащи действия във виртуалната класна стая.

Продължителността на дистанционното обучение е: 14.11.2011 г. до 12.12.2011 г. и в рамките на този период ще работите в обявените по-горе модули, според следния учебен график:

10.11. - 13.11.2011 г. - Регистрация на участниците и попълване и изпращане на Личен учебен план;

14.11. - 16.11.2011 г. - модул Модели и подходи за разрешаване на конфликти. Стрес на работното място

17.11. - 24.11.2011 г. - модул Работа с клиенти, свързана с административното обслужване. Схеми за социална сигурност;

25.11. - 03.12.2011 г. - модул Политика на мерки и дейности за закрила и социални услуги за деца

04.12. - 10.12.2011 г. - модул Политика на мерки и дейности за закрила и социални услуги за деца

12.12.2011 г. - Обобщаващ тест

Курсът  приключва с издаване на сертификат на всеки участник след успешно положен тест.