Начало на курса:
Край на курса:

Начало на записването:
Край на записването:

Такса за участие: —

Управление на проектния цикъл. Мониторинг и оценка на проекти, юни 2011

13-06-2011

Управление на проектния цикъл. Мониторинг и оценка на проекти, юни 2011

 

Уважаеми участници,

настоящото обучение е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост.

 

Целите на обучението включват:

  • Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление;
  • Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл;
  • Представяне на взаимовръзката проект-програма-политики;
  • Изграждане на умения за разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти, включително и на такива, финансирани от ЕСФ.

 

Очаквани резултати:

В края на този семинар участниците ще могат да демонстрират задълбочени знания и умения за работа по проекти в контекста на средствата, отпуснати от Европейските структурни фондове. По-конкретно участниците ще:

  • разбират същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми на развитието в контекста на усвояването на средства от ЕС;

 

  • придобият знания за същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му;

 

  • разбират същността на отделните компоненти на предложението за проект и да могат да разработват всеки един от тях;

 

  • могат да прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта;

 

  • познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти и да съобрязяват;

 

  • ще придобият умения за проектиране на системи за мониторинг и контрол на проекти.

 

 

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от изпращане на и-мейли до класните стаи, коментиране на теми, поставени от тютора и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Във времето, определено за протичане на дистанционното обучение тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на обучението тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.

Участниците във виртуалното обучение имат предимството да се включват в учебния процес в най-удобно за тях време., спазвайки следните стъпки:

Всеки участник ще изпрати мин. две съобщетия, съотнесени до предмета за седмицата във виртуалната клусна стая /това изключва съобщенията в Виртуалното-кафене/.

Съобщенията трябва да са приблизително 10 реда, ако големината им е над 1 страница е необходимо да ги изпращате под формата на прикачен Word-овски документ.

Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая, това трябва да се съобщи на обслужването от страна на тютора и на групите във виртуалната класна стая.

Всеки  един участник, който е отсъствал в рамките на седем дни без да съобщи на обслужването от страна на тютора ще бъде лишен от посещение на курса.

Продължителността на дистанционното обучение е: 15-26.06.2011 г.

Семинарът завършва с издаването на сертификат за получаване на умения за разработване на проекти.

 

 

Успех в обучението!