Проект „Изграждане на институционален капацитет на Министерството на труда и социалната политика”

Анна Атанасова

Национален координатор
На проект Изграждане на институционален капацитет на
Министерството на труда и социалната политика и Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ

Анна Атанасова е бивш служител на ООН с повече от 10 години опит в областта на социалното и икономическото развитие, както и в подготовката, прилагането, мониторинга и оценката на широк спектър от проекти.

Проектът стартира от началото на 2004 г. и се изпълнява съвместно от МТСП и Международния център за обучение на МОТ в Торино, Италия. Основните дейности са насочени към развитие на обучителния и логистичния капацитет на Националния център за професионално развитие към МТСП; обучение на служителите на МТСП и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити; оказване на консултантски услуги по различни социални политики.

Проектът подпомага изграждането на модерна и ефективна администрация на Министерство на труда и социалната политика и неговите подструктури в контекста на предстоящото членство на страната в ЕС. Основната му цел е да допринесе за още по-ефективното разработване и прилагане на социалната политика на Министерството, както и изпълнение на изискванията на Европейския съюз в социалната сфера. По-конкретно, проектът цели:

  • да усъвършенства квалификацията на служителите на МТСП по конкретни теми относно политиката по заетостта, въпросите на доходите и жизнения стандарт, равенството между половете, здравословните и безопасни условия на труд, стратегическото планиране, управление на програмите за техническо сътрудничество, включително проектите и програмите, финансирани от ФАР и Европейския социален фонд и др.;
  • да укрепи капацитета на МТСП и на Националния център за професионално развитие към МТСП за разработване и провеждане на обучителни програми.

Екипът, който администрира Платформата е от отдел "Учебна дейност".