Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Управление на проектния цикъл, март 2013

18-03-2013 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за...

Социална подкрепа на лица и семейства - ноем.-дек. 2012, гр. 17

22-11-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с групи в неравностойно положение;усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални услуги и координиране на системите за социална сигурност, повишаване нивото на мотивация у служителите за успешно прилагане на социалните политики,...

Социална подкрепа на лица и семейства, ноем. - декем. 2012, гр. 16

22-11-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с групи в неравностойно положение;усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални услуги и координиране на системите за социална сигурност, повишаване нивото на мотивация у служителите за успешно прилагане на социалните политики,...

Качественото обслужване на клиентите на ДБТ - фактор за ефективно трудово посредничество, окт.-ноем. 2012, І група

23-10-2012 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към новоназначени експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *да надградят познанията си по посока нормативна база и инструменти, използвани при трудовото посредничество; *да бъдат подпомогнати при анализиране процеса на обслужване на клиентите, за да се разкрият вътрешни възможности за постигане на по-висока ефективност; *да усвоят различни техники за осъществяване на успешна...

Качественото обслужване на клиентите на ДБТ - фактор за ефективно трудово посредничество, окт.-ноем. 2012, ІІ група

23-10-2012 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към новоназначени експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *да надградят познанията си по посока нормативна база и инструменти, използвани при трудовото посредничество; *да бъдат подпомогнати при анализиране процеса на обслужване на клиентите, за да се разкрият вътрешни възможности за постигане на по-висока ефективност; *да усвоят различни техники за осъществяване на успешна...

Качественото обслужване на клиентите на ДБТ - фактор за ефективно трудово посредничество, окт.-ноем. 2012, ІІІ група

23-10-2012 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към новоназначени експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *да надградят познанията си по посока нормативна база и инструменти, използвани при трудовото посредничество; *да бъдат подпомогнати при анализиране процеса на обслужване на клиентите, за да се разкрият вътрешни възможности за постигане на по-висока ефективност; *да усвоят различни техники за осъществяване на успешна...

Управление на проектния цикъл, октомври 2012

08-10-2012 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за оценка...

Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в публичния сектор

01-10-2012 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности с юридическо образование от МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Целите на обучението включват: *Повишаване на теоретичните и практически познания в областта на административния и гражданския процес; *Повишаване на нивото и развитие на познанията относно актуалната съдебна практика; *Запознаване с актуалните промени и...

"Социална работа за деца и семейства в риск", ГРУПА 13, септ. - окт. 2012

26-09-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е задълбочаване на знанията относно ефективното прилагане на политиките, програмите и мерките за социалната работа с деца и семейства в риск; усъвършенстване на уменията за работа с децата и техните семейства във връзка с различните форми на насилие, усъвършенстване на умения за работа с доставчиците на социални услуги на различни...

"Социална работа за деца и семейства в риск" - ГРУПА 12, септ. - окт. 2012

25-09-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е задълбочаване на знанията относно ефективното прилагане на политиките, програмите и мерките за социалната работа с деца и семейства в риск; усъвършенстване на уменията за работа с децата и техните семейства във връзка с различните форми на насилие, усъвършенстване на умения за работа с доставчиците на социални услуги на различни...