Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Социална подкрепа на лица и семейства - гр. 27, окт. - ноем. 2013

14-10-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е да запознае участниците с принципите на съвременната социална политика, процеса на деинституционализация и нормативната база в сферата на социалните дейности; да представи същността на резидентните услуги, осъществявайки връзката между клиенти и доставчици; да покаже рисковете в работата на социалния работник и какви модели на...

Посредник на трудово борса - септ. - окт. 2013, гр. 25

26-09-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „трудов посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията. Целта на обучението е да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и уменията в областта на трудовото...

Посредник на трудова борса - гр. 24, септ.-окт.2013

26-09-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „трудов посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията. Целта на обучението е да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и уменията в областта на трудовото...

Социална работа за деца и семейства в риск - гр. 22, септ. 2013

16-09-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Закрила на детето" в системата на АСП. Целта на обучението е участниците да се запознаят с принципите на съвременната социална политика, свързана с работата с деца и семейства в риск, процеса по деинституционализация на деца в Р България, нормативната база в сферата на социалните дейности: социални помощи и социални услуги, закрила на децата и семействата; интеграция на деца с увреждания; принципите и...

Социална подкрепа на лица и семейства - гр. 21, септ. 2013 г.

16-09-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е да запознае участниците с принципите на съвременната социална политика, процеса на деинституционализация и нормативната база в сферата на социалните дейности; да представи същността на резидентните услуги, осъществявайки връзката между клиенти и доставчици; да покаже рисковете в работата на социалния работник и какви модели на...

Социална работа за деца и семейства в риск - гр. 12, 29 юни - 2 август

26-06-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Закрила на детето" в системата на АСП. Целта на обучението е участниците да се запознаят с принципите на съвременната социална политика, свързана с работата с деца и семейства в риск, процеса по деинституционализация на деца в Р България, нормативната база в сферата на социалните дейности: социални помощи и социални услуги, закрила на децата и семействата; интеграция на деца с увреждания; принципите...

Социална подкрепа на лица и семейства - гр.10, 27 май - 28 юни

27-05-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП със стаж до 2 години или служители без квалификация по специалността. Целта на обучението е участниците да познават социалната политика на Р България и нормативната база в сферата на социалните дейности както и същността и целите на социалната работа; да работят в екип по управление на случаи като събират и систематизират информация и обработват база данни...

Социална подкрепа на лица и семейства, гр. 8, май-юни 2013

16-05-2013 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към главни социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е участниците да се запознаят с принципите на разработване на експертни анализи и становища, свързани с предоставянето на социални услуги; начините за извършване на аналитична и изследователска дейност в социалната сфера; да познават спецификата на различните целеви групи, подлежащи на социално подпомагане като ръководи и...

Управление на проектния цикъл, март 2013

18-03-2013 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за...

Социална подкрепа на лица и семейства - ноем.-дек. 2012, гр. 17

22-11-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с групи в неравностойно положение;усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални услуги и координиране на системите за социална сигурност, повишаване нивото на мотивация у служителите за успешно прилагане на социалните политики,...