Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

“Посредник на трудова борса” – група № 08, 2017

15-05-2017 Уважаеми участници в курса,Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „трудов посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията.Целта на обучението е да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и уменията в областта на...

„Социална подкрепа на лица и семейства - група 7, 2017 г.

15-05-2017 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП. Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания. В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да...

Наставничеството в системата на Агенция по заетостта - 1 група, 2017

12-05-2017 Уважаеми участници, Агенцията по заетостта (АЗ) има натрупан дългогодишен положителен практически опит в сферата на наставничеството, който се нуждае от систематизиране и обогатяване, въз основа на съвременните тенденции в развитието на човешките ресурси. Наставничеството в структурите на АЗ ще допринася за по-ефективното приспособяване на новоназначените служители към условията на работното им място чрез използването на знанията и опита на изявени професионалисти от Агенцията. Настоящото обучение е...

Администриране на компютърни мрежи. Работа с база данни и сигурност на данните

17-11-2016 Уважаеми колеги, Вие стартирате виртуалното продължение на семинара на тема "Администриране на компютърни мрежи. Работа с база данни и сигурност на данните". Моля да продължите Вашата регистрация, като следвате подробните указания в писмото за регистрация, което получихте в присъствената част. Дистанционната част на обучението ще продължи от 26 ноември до 2 декември 2016 г. В този времеви диапазон ще имате възможност да дискутирате различни теми от полето на Вашата професионална дейност с тютора...

Програма за въвеждащо обучение за новоназначени ръководители в системата на Агенция по заетостта на тема: “Добро управление” - група 29, ноември - декември 2016 г.

10-11-2016 Уважаеми участници, Настоящото обучение е разработено за новоназначени служители на ръководни длъжности от дирекциите „Бюро по труда" на Агенция по заетостта. Програмата има за цел да съдейства за професионалното развитие на новоназначените служители на ръководни длъжности от Дирекции "Бюро по труда" чрез повишаване на компетентностите им и надграждане на специфични знания и умения, необходими на ръководителите в системата на Агенция по заетостта. Целите на обучението включват: •...

Социална работа за деца и семейства в риск, гр. 27 – 2016 г.

24-10-2016 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Закрила на детето" в системата на АСП.Целта на обучението е участниците да се запознаят с принципите на съвременната социална политика, свързана с работата с деца и семейства в риск, процеса по деинституционализация на деца в Р България, нормативната база в сферата на социалните дейности: социални помощи и социални услуги, закрила на децата и семействата; интеграция на деца с увреждания; принципите и...

Наставничеството в системата на Агенция по заетостта - 2 група, 2016 г.

14-10-2016 Уважаеми участници, Агенцията по заетостта (АЗ) има натрупан дългогодишен положителен практически опит в сферата на наставничеството, който се нуждае от систематизиране и обогатяване, въз основа на съвременните тенденции в развитието на човешките ресурси. Наставничеството в структурите на АЗ ще допринася за по-ефективното приспособяване на новоназначените служители към условията на работното им място чрез използването на знанията и опита на изявени професионалисти от Агенцията. Настоящото обучение е...

„Социална подкрепа на лица и семейства” – група №26

05-10-2016 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към социални работници от отделите „Социално подпомагане" в системата на АСП.Целта на обучението е да запознае участниците с принципите на съвременната социална политика, процеса на деинституционализация и нормативната база в сферата на социалните дейности; да представи същността на резидентните услуги, осъществявайки връзката между клиенти и доставчици; да покаже рисковете в работата на социалния работник и какви модели на безопасно поведение...

Трудови посредници - група 22, 2016 г.

27-09-2016 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „трудов посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията. Целта на обучението е да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и уменията в областта на...

"Програмно осигуряване"

13-09-2016 УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, Вие се намирате в дистанционната платформа на ЦРЧРРИ. Целта на регистрацията Ви е възможността за решаването на онлайн тест по английски език, с който ще кандидатствате за участие в професионален курс "Програмно осигуряване". Моля, следвайте указанията, които сте получили предварително в писмото за регистрация. Успех на...