Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", група ІV, ноем. 2010

12-11-2010 Уважаеми участници в курс "Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият допълнителни знания...

Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", ІІ група, ноем. 2010

12-11-2010 Уважаеми участници в курс "Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият допълнителни знания...

Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", група І, ноем. 2010

12-11-2010 Уважаеми участници в курс "Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият допълнителни...

Управление на проектен цикъл, окт. 2010

26-10-2010 Уважаеми участници в курс "Управление на проектен цикъл" приветствам Вашето присъствие на дистанционната платформа на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Съвременните технологии предлагат уникални възможности за обучение и дистанционната платформа е една от тях. С моята помощ на администратор на платформата се надявам на една ползотворна и успешна работа. За цялостна реализация на целите на курса и осъществяването на успешно обучение - работи за вас - Лина...

Социална подкрепа на лица и семейства, септ. 2010

24-09-2010 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", на Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ продължава втората част от вашето обучение. Програмата ще протече според следния график: Регистрация на участниците - 27 септ. - 30 септ. 2010 Модул „Управление на човешките ресурси. Кариерно развитие" - 01 окт. - 07 окт. 2010 Модул „Работа с клиенти, свързана с административно обслужване (АО). Схеми за социална сигурност - 08 окт. - 12 окт. 2010 Модул . Управление на...

Социална работа с деца и семейства в риск, септ. 2010

24-09-2010 Уважаеми участници в курс "Социална работа с деца и семейства в риск", на Дистанционната платформа на ЦРЧРРИ продължава втората част от вашето обучение. Програмата ще протече според следния график: Регистрация на участниците - 27 септ. - 30 септ. 2010 Модул „Работа с клиенти, свързана с административно обслужване (АО). Схеми за социална сигурност - 01 - 07 октомври 2010 г. Тютор: Мария Стамболиева Модул "Съвременна социална политика и социална работа с деца и семейства в риск...

Обучение на тютори, 08-09 юли 2010

07-07-2010 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредиит към министъра на труда и социалната политика, както и представители на академичните среди, които имат интерес да работят като тютори на платормата. Целта на обучението е да изгради умения за работа с платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ - организиране на учебен процес, подпомагане на индивидуалната и групова практика, електронна...

ДОБЪР МЕНИДЖЪР, юли 2010

02-07-2010 Уважаеми участници в курс"Добър мениджър", юли 2010, Настоящото обучение е насочено към ръководни кадри в системата на Агенция за социално подпомагане - директори и началници на отдели, които имат мениджърски функции и са отговорни за планиране, организиране, координиране на дейността, управление на ресурсите и контрола по тяхното усвояване. Целта на обучението е ръководните кадри да овладеят съвременните принципи на мениджмънта в сферата на социалните дейности; да станат съпричастни към актуалните...

Управление на риска в публичната администрация

30-06-2010 Уважаеми участници в курс"Управление на риска в публичната администрация" Настоящото обучение е насочено към служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, участващи в Консултативния съвет по управление на риска в МТСП. По конкретно, служителите следва да отговарят на следните критерии: да участват в процеса на идентифициране и оценка на риска; да имат задължение да изготвят реакция на риска; да докладват за отделните рискове и да могат да участват в процеса на обучение на други...

"БЪРЗ СТАРТ", юли 2010

24-06-2010 Уважаеми участници в курс"Бърз старт", юли 2010, Настоящото обучение е насочено към новопостъпили служители на експертни длъжности в администрацията на Агенция за социално подпомагане - централно управление и териториални дирекции. Целта на обучението е новопостъпилите служители да се приобщят към ценностите и целите в системата на социалното подпомагане като се запознаят с приоритетните направления в съвременната социална политика и социална работа. Очаквани резултати: *Усвояване на...