Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Социална подкрепа на лица и семейства, гр.9-юни 2011

20-06-2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална...

Управление на проектния цикъл. Мониторинг и оценка на проекти, юни 2011

13-06-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за...

"Социална работа за деца и семейства в риск" - гр. 8, май 2011

17-05-2011 Уважаеми участници в курс "Социална работа за деца и семейства в риск", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация. Очаквани резултати: *Усъвършенстване на необходимите знания и умения за...

"Социална работа с деца и семейства в риск" - гр. 7, май 2011

17-05-2011 Уважаеми участници в курс "Социална работа за деца и семейства в риск", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация. Очаквани резултати: *Усъвършенстване на необходимите знания и умения за...

Социална подкрепа на лица и семейства, април 2011

22-03-2011 Социална подкрепа на лица и семейства Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на знания и умения за...

Бърз старт, април 2011

22-03-2011 Социална подкрепа на лица и семейства Уважаеми участници в курс "Бърз старт", Настоящото обучение е насочено към новопостъпили служители в системата на Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е новопостъпилите служители да се приобщят към ценностите и целите в системата на социалното подпомагане като се запознаят с приоритетните направления в съвременната социална политика и социална работа. Очаквани резултати: *Усвояване на необходимите знания и умения за успешен старт на новото...

Социална работа за прилагане на политиките на равнопоставеност и равни възможности за социална интеграця на етнически общности

01-12-2010 Уважаеми участници , Настоящото обучение е насочено към служители на ръководни и експертни длъжности от дирекциите „Демографско развитие етнически въпроси и равни възможности" и „Социална закрила и социално включване" към МТСП. Целта на обучението е за усъвършенстване на умения за развитие на партньорски връзки с институции и организации, имащи отношение към социалната интеграция на етнически общности. Очаквани резултати: *Разширяване на познанията, относно европейските и...

Социална работа с деца и семейства в риск, ноем. 2010, група 16

16-11-2010 Уважаеми участници в курс "Социална работа за деца и семейства в риск", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация. Очаквани резултати: *Усъвършенстване на необходимите знания и умения за...

Социална работа с деца и семейства в риск, ноем. 2010, група 15

16-11-2010 Уважаеми участници в курс "Социална работа за деца и семейства в риск", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация. Очаквани резултати: *Усъвършенстване на необходимите знания и умения за...

Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", група ІІІ, ноем. 2010

12-11-2010 Уважаеми участници в курс "Развитие на трудовото посредничество и подобряване качеството на предлаганите услуги на клиентите на дирекция „Бюро по труда", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да систематизират и прилагат знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият допълнителни знания...