Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Инструменти за успешно трудово посредничество - ІІ група

21-10-2011 Уважаеми участници в курс "Инструменти за успешно трудово посредничество", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да се запознаят с нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият знания за: мястото на Дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда и умения за прилагане на Технологията за работа...

Инструменти за успешно трудово посредничество" - І група

21-10-2011 Уважаеми участници в курс "Инструменти за успешно трудово посредничество", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да се запознаят с нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият знания за: мястото на Дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда и умения за прилагане на Технологията за работа...

Разработване и управление на проекти, финансирани от Европейските фондове

18-10-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от Министерството на образованието, младежта и науката, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти. Целите на обучението включват: *Запознаване с текущите изисквания на Европейските програми за успешно кандидатстване и управление на проектен цикъл; *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния...

Социална подкрепа на лица и семейства-септ.2011 гр.15

12-09-2011 Социална подкрепа на лица и семейства, гр.15-септември 2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на...

Социална подкрепа на лица и семейства-септ.2011 гр.14

12-09-2011 Социална подкрепа на лица и семейства, гр.14-септември 2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на...

Управление на проекти с MS Project

27-07-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, ръководители на проекти, както и за специалисти, ангажирани с дейности по планиране и отчитане на проекти. Целите на обучението включват: *Придобиване на основни знания за работа със специализирания софтуер за управление на проекти MS Project; *Придобиване на знания за организиране и управление на дейностите и ресурсите,...

"Модулно обучение на инспектори от ИА "ГИТ" с професионален опит"-юли 2011

07-07-2011 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към инспектори от ИА „ГИТ" за надграждане на професионални знания и опит по електробезопасност и контрол в рискови производства и дейности. Целта на обучението е Придобиване на знания, умения и квалификация за комуникиране и извършване на инспектиране по спазване на изискванията за осигуряване на електробезопасност в предприятията от всички икономически дейности. Придобиване на знания и умения за прилагане на действащите нормативни актове в...

Социална подкрепа на лица и семейства, гр.10-юни 2011

20-06-2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална...