Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Социална подкрепа на лица и семейства-септ.2011 гр.15

12-09-2011 Социална подкрепа на лица и семейства, гр.15-септември 2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на...

Социална подкрепа на лица и семейства-септ.2011 гр.14

12-09-2011 Социална подкрепа на лица и семейства, гр.14-септември 2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на...

Управление на проекти с MS Project

27-07-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, ръководители на проекти, както и за специалисти, ангажирани с дейности по планиране и отчитане на проекти. Целите на обучението включват: *Придобиване на основни знания за работа със специализирания софтуер за управление на проекти MS Project; *Придобиване на знания за организиране и управление на дейностите и ресурсите,...

"Модулно обучение на инспектори от ИА "ГИТ" с професионален опит"-юли 2011

07-07-2011 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към инспектори от ИА „ГИТ" за надграждане на професионални знания и опит по електробезопасност и контрол в рискови производства и дейности. Целта на обучението е Придобиване на знания, умения и квалификация за комуникиране и извършване на инспектиране по спазване на изискванията за осигуряване на електробезопасност в предприятията от всички икономически дейности. Придобиване на знания и умения за прилагане на действащите нормативни актове в...

Социална подкрепа на лица и семейства, гр.10-юни 2011

20-06-2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална...

Социална подкрепа на лица и семейства, гр.9-юни 2011

20-06-2011 Уважаеми участници в курс "Социална подкрепа на лица и семейства", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Социална закрила" и "Хора с увреждания и социални услуги" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики. Очаквани резултати: *Повишаване на знания и умения за ефективно прилагане на политиките за социална...

Управление на проектния цикъл. Мониторинг и оценка на проекти, юни 2011

13-06-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е предназначено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за...

"Социална работа за деца и семейства в риск" - гр. 8, май 2011

17-05-2011 Уважаеми участници в курс "Социална работа за деца и семейства в риск", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация. Очаквани резултати: *Усъвършенстване на необходимите знания и умения за...