Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Социална подкрепа на лица и семейства - юни 2012, група 6

30-05-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с групи в неравностойно положение;усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални услуги и координиране на системите за социална сигурност, повишаване нивото на мотивация у служителите за успешно прилагане на социалните политики,...

Социална подкрепа на лица и семейства - юни, 2012, група 5

30-05-2012 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е насочено към социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" в системата на АСП. Целта на обучението е запознаване с актуалните моменти на съвременната социална политика и практика при работа с групи в неравностойно положение;усъвършенстване на уменията за оказване на качествени социални услуги и координиране на системите за социална сигурност, повишаване нивото на мотивация у служителите за успешно прилагане на социалните политики,...

Управление на проектния цикъл - април 2012

29-03-2012 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за...

Рабто с дистанционната платформа на ЦРЧРРИ. Интерактивни методи на преподаване

19-03-2012 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за регистрирани тютори в базата данни на ЦРЧРРИ които активно водят обучения на платформата. Целите на обучението включват: *запознаване с функционалностите на платформата за дистанционно обучение; *запознаване с начините на организация на учебния процес в интернет среда; *открояване и представяне на ролята на мениджъра, тютора и обучаемия; *формиране на знания относно прилагане на интерактивни методи на преподаване във виртуална...

Актуални промени в нормативната уредба в областта на обществените поръчки

15-02-2012 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, както и за служители от други държавни и общински администрации, социални партньори, НПО, които се занимават с провеждането на обществени поръчки и администрирането на договори по такива поръчки. Целите на обучението включват: *Анализ на основните промени в националното законодателство...

Прилагане на нормативната база в управлението и контрола в птубличния сектор - ноември-декември 2011

25-11-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности с юридическо образование от МТСП и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика. Целите на обучението включват: *Повишаване на теоретичните и практически познания в областта на административния и гражданския процес; *Повишаване на нивото и развитие на познанията относно актуалната съдебна практика; *Запознаване с актуалните промени и...

Инструменти за успешно трудово посредничество - ІІІ група

16-11-2011 Уважаеми участници в курс "Инструменти за успешно трудово посредничество", Настоящото обучение е насочено към експерти и специалисти в Дирекция „Бюро по труда" - трудови посредници. Целта на обучението е участниците: *§ Да се запознаят с нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда"; *§ Да придобият знания за: мястото на Дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда и умения за прилагане на Технологията за работа...

Социална работа с деца и семейства в риск-ноември 2011г.

09-11-2011 Уважаеми участници в курс "Социална работа с деца и семейства в риск", Настоящото обучение е насочено към служители от отделите "Закрила на детето" от Агенция за социално подпомагане. Целта на обучението е запознаване с приоритетите и предизвикателствата на съвременната социална политика при социалната работа с деца и семейства в риск; превенция на отпадането на деца в риск от училище и тяхната по-добра социална адаптация. Очаквани резултати: *Усъвършенстване на необходимите ...

Добър мениджър-ноември 2011г.

09-11-2011 Уважаеми участници в курс "Добър мениджър"- ноември 2011, Настоящото обучение е насочено към ръководни кадри в системата на Агенция за социално подпомагане - директори и началници на отдели, които имат мениджърски функции и са отговорни за планиране, организиране, координиране на дейността, управление на ресурсите и контрола по тяхното усвояване. Целта на обучението е ръководните кадри да овладеят съвременните принципи на мениджмънта в сферата на социалните дейности; да станат съпричастни към...

Управление на проектния цикъл. Мониторинг и оценка на проекти - 24 окт. - 11 ноем. 2011

24-10-2011 Уважаеми участници, настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост. Целите на обучението включват: *Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; *Запознаване с критериите и методиките за...