Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Инструктаж за работа на дистанционната платформа

20-03-2020 Уважаеми участници, този он-лайн курс е отворен, за да обслужи нуждите от инструктиране на повече експерти на ЦРЧРРИ за боравене с дистанционната платформа. Той ще се осъществи, съгласно програмата, в следните стъпки: 20.03.2020 - регистриране на участниците; 23.03.2020 - упражняване на темите от програмата в реална среда. За целта е необходимо номинираните участници предварително да се запознаят с изпратените ръководства за работа - на мениджъра, на тютора, на обучаемия. Успешна работа!...

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

11-03-2020 Професионалното консултиране и кариерното развитие имат ключова роля при подпомагане на търсещите работа лица за постигане на устойчива заетост. Ето защо повишаването на капацитета на служителите за изпълнение на дейностите, свързани с професионалното консултране и кариерното развитие на потребителите на услуги, е важен елемент от политиката за развитие на човешките ресурси в институциите и организациите, работещи на пазара на труда. Настоящият курс за дистанционно обучение е резултат...

Програмно осигуряване-2019

15-10-2019 Уважаеми участници, Тестът и есето на английски език ще бъдат активни на 22.10.2019 г., от 00:00 до 23:59 часа. Есето не трябва да бъде повече от 1800 знака! Резултати ще бъдат изпратени в бюрата по труда до 25.10.2019 г. след, което ще се свържат с одобрените кандидати.

Механизми за приемственост и подобряване на обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда

09-10-2019 Прилагането на модерна и ефективна политика за управление на човешкия капитал е свързано със създаване на система за изграждане и постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на служителите в институциите на пазара на труда. Провеждането на динамична и проактивна политика за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата, особено сред уязвимите групи, внедряването и оптимизирането на все по-нови процеси в дейността на работещите в институциите на пазара на труда предполага...

Прилагане на политиката на равнопоставеност на жените и мъжете – практически аспекти

19-06-2019 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика, от МЗ и ВРБ към министъра на здравеопазването и от други централни администрации, изпълняващи функциите на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете. Целта на обучението е да се надградят знанията относно системата на управление на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете, както и да се развият познания за...

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

17-05-2019 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, на социалните партньо¬ри и на други администрации от институции и организации, работещи на пазара на труда. Професионалното консултиране и кариерното развитие имат ключова роля при подпомагане на търсещите работа лица за постигане на устойчива заетост. Ето защо повишаването на капацитета на служителите за изпълнение на дейностите, свързани с професионалното консултиране и кариерното...

“Прилагане на „коучинг“ при работа с клиенти, търсещи подкрепа от институциите на пазара на труда“ – 2019 г.

18-04-2019 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, социални партньори и на други администрации от институции / организации, работещи на пазара на труда. Целта на обучението е да се задълбочат познанията за същността и особеностите на метода „коучинг" при предоставяне на услуги на търсещи работа лица, както и да се развият умения за прилагане на метода „коучинг" в консултантския разговор и воденето на случай. На база...

Социална работа с деца и семейства в риск - група 19; 2018 г.

05-10-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП. Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания. В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да...

„БЪРЗ СТАРТ“ – група 2, 2018 г

03-10-2018 Уважаеми участници, Настоящото обучение е насочено към новопостъпили социални работници от ДСП на АСП. Целта на обучението е да предостави необходимите знания и умения за успешен старт на новото работно работно място на участниците, да ги запознае със същността и целите на социалното подпомагане, видовете социални помощи и социални услуги, подходите и методите на социалната работа, основни аспекти при работа с деца и семейства, както и как се извършва оценка на рисковете при работа с деца. Освен...

Трудови посредници, гр.17 - 2018 г.

17-09-2018 Уважаеми участници в курса, Настоящото обучение е предвидено за служители от дирекциите „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, изпълняващи длъжността „Трудов посредник", които имат необходимост от повишаване на професионалната квалификация чрез надграждане на специфични знания и умения по професията. Целта на обучението е да съдейства за професионалното развитие на трудови посредници към дирекциите „Бюро по труда" чрез повишаване на знанията и уменията в областта на...