Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Описания на курсове

Законът за личната помощ и извършването на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания – обмен на опит и добри практики в работата на институциите и организациите

17-06-2020 Законът за личната помощ влезе в сила през 2019г., а самото предоставяне на лична помощ започна през месец септември на същата година. Включването в механизма лична помощ е предизвикателство за всички, тъй като е нова форма за осигуряване на подкрепа на хората с увреждания. За включването в механизма лична помощ бе разработена и приета отделна Наредба. Иновативният елемент в нормативната уредба е обвързването на индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания с включването в механизма лична...

Усъвършенстване на нормативната база в сферата на социалното подпомагане. Закон за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане.

17-06-2020 ОБОСНОВКА И ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА Последните изменения и допълнения (2019 г.) в Закона за социално подпомагане (ЗСП) са вързани с урегулирането на получаването на месечни социални помощи, обвързвайки правата на ражданите с техните задължения, а именно: - чрез полагането на общественополезен труд от безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в дирекция „Бюро по труда", и участието им в обучение за ограмотяване и/или повишаване на квалификацията, освен в случаите на майчинство или...

Добри практики при прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подходи в работата с уязвими групи за ефективно социално включванe

26-05-2020 ОБОСНОВКА Работата с уязвими групи е не само предизвикателство за професионалистите в различни социални сфери, но и ежедневна реалност, в рамките на която трябва да се вземат ефективни решения, адекватни на актуалните държавни политики, нормативни документи, теоретично обосновани подходи. Социалното включване е общоевропейска перспектива, която България реализира активно. Успешността му е детерминирана от доброто познаване и съобразяване с някои основни подходи, които са пряко свързани със специфики на...

Специфика при работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие. Превенция на агресивно поведение при подрастващите. Интегрирани междусекторни услуги

22-05-2020 Описание: Настоящият семинар е организиран не само за овладяването на специфичните умения за работа с деца, жертви и / или свидетели на престъпления или пострадали от насилие, но и за придобиване на необходимите знания за оказване на интегрираните междусекторни услуги при работа по тези случаи и за координация между институциите в рамките на техните правомощия. Цели на обучението: • повишаване на знанията за разпознаване на случаи на насилие над деца, особено при скритите индикации за наличие...

Прилагане на комплексен подход при работа с уязвимите групи на пазара на труда за постигане на устойчива заетост чрез развитие на услугите и сътрудничество с работодателите

30-04-2020 ОПИСАНИЕ НА КУРСА Прилагането на индивидуален подход в обслужването е основа за качеството и ефективността на предлаганите услуги. Необходимостта от ориентация към индивидуалните потребности на лицата, представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда и прилагането на проактивен подход в управление на взаимоотношенията с работодателите, са основни елементи за предоставяне на комплексни услуги за постигане на устойчива заетост. Обучението ще ви позволи да развиете и обогатите...

Изменения и допълнения в нормативните актове, уреждащи отпускането на семейни помощи за деца по реда на закона за семейните помощи за деца и правилника за неговото прилагане

22-04-2020 Описание В изпълнение на Решение 704 от 05.10.2018г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансофрмация на модела на административното обслужване бяха направени промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца (ППЗСПД), които да ги преведат в съответсвие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управлене. Приетите в правилника промени, съгласно актуализирания Закон за семейните помощи влизат в сила от 1 август 2019г....

Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве

07-04-2020 ОБОСНОВКА Опазването на общественото здраве е ключова държавна политика, насочена към предпазване от болести и ефективно лекуване на заболявания, удължаване на живота на населението в добро здраве и насърчаване на здравословен начин на живот. Общественото здраве се намира под въздействието на различни фактори - социални, икономически, генетични и пр. Пряко влияние оказват състоянието на околната среда и здравните грижи, както и нагласите и поведението на хората спрямо съхраняването на тяхното...

Инструктаж за работа на дистанционната платформа

20-03-2020 Уважаеми участници, този он-лайн курс е отворен, за да обслужи нуждите от инструктиране на повече експерти на ЦРЧРРИ за боравене с дистанционната платформа. Той ще се осъществи, съгласно програмата, в следните стъпки: 20.03.2020 - регистриране на участниците; 23.03.2020 - упражняване на темите от програмата в реална среда. За целта е необходимо номинираните участници предварително да се запознаят с изпратените ръководства за работа - на мениджъра, на тютора, на обучаемия. Успешна работа!...

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

11-03-2020 Професионалното консултиране и кариерното развитие имат ключова роля при подпомагане на търсещите работа лица за постигане на устойчива заетост. Ето защо повишаването на капацитета на служителите за изпълнение на дейностите, свързани с професионалното консултране и кариерното развитие на потребителите на услуги, е важен елемент от политиката за развитие на човешките ресурси в институциите и организациите, работещи на пазара на труда. Настоящият курс за дистанционно обучение е резултат...

Програмно осигуряване-2019

15-10-2019 Уважаеми участници, Тестът и есето на английски език ще бъдат активни на 22.10.2019 г., от 00:00 до 23:59 часа. Есето не трябва да бъде повече от 1800 знака! Резултати ще бъдат изпратени в бюрата по труда до 25.10.2019 г. след, което ще се свържат с одобрените кандидати.
      1234567891011