Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.

Повишаване капацитета на трудовите посредници за предоставяне на качествени услуги на клиентите на ДБТ - 2

25-05-2009

Обучението е специализирано за експерти и специалисти в Дирекция "Бюро по труда" - трудови посредници. Продължителността му е 30 астрономически часа, в периода на един календарен месец.

След успешното преминаване на обучителния курс участниците ще могат да систематизират и прилагат  знанията си за нормативните документи и указания, регламентиращи трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда", ще притежават допълнителни знания за: пазара на труда и мястото на Дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда и умения за прилагане на Технологията за работа в Дирекция "Бюро по труда", новия процесен модел и инструментите на трудовото посредничество, ще могат да приложат метода на S.W.O.T. анализа за извеждане на силните и слабите страни, заплахите и възможностите на Дирекция "Бюро по труда" като институция на пазара на труда, ще могат да направят сравнителна оценка на процесите в Дирекция "Бюро по труда", в която работят и доколко те отговарят на Новия процесен модел, както и да ползват разнородни инструменти за предоставяне на услуги на клиентите на Дирекция "Бюро по труда" и в частност - изготвяне на план за действие за среща с работодател.

Учебната програма е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет, като: неограничен достъп до различни източници на информация, използване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва в учебната платформа. Ще бъдат разгледани следните теми: Пазар на труда. Общи положения за устройството, структурата и функциите на Дирекция "бюро по труда" като институция на пазара на труда; Нов процесен модел и обслужване на принципа на "едно гише" в Дирекция "бюро по труда"; Процеси при трудовото посредничество в Дирекция "Бюро по труда"; Прилагане на новите инструменти при регистрация и трудовото посредничество в Дирекция "бюро по труда". Отделено е и време за отговор на поставени въпроси във връзка с трудовото посредничество. Ще бъдат предоставени и допълнителни познания по темата "Повишаване качеството на услугите в Дирекция "Бюро по труда".