Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 28-05-2020
Край на курса: 24-06-2020

Начало на записването: 28-05-2020
Край на записването: 04-06-2020

Такса за участие: —

Добри практики при прилагане на холистичния, общностния и културосъобразния подходи в работата с уязвими групи за ефективно социално включванe

26-05-2020

ОБОСНОВКА
Работата с уязвими групи е не само предизвикателство за професионалистите в различни социални сфери, но и ежедневна реалност, в рамките на която трябва да се вземат ефективни решения, адекватни на актуалните държавни политики, нормативни документи, теоретично обосновани подходи.
Социалното включване е общоевропейска перспектива, която България реализира активно. Успешността му е детерминирана от доброто познаване и съобразяване с някои основни подходи, които са пряко свързани със специфики на уязвими групи като холистичният, общностният и културосъобразният.
Професионалната компетентност в областта на тези подходи е предпоставка за по-добро разбиране на причинността на поведенчески прояви, по-успешно решаване на разнообразни по характер казуси, както и планиране и организиране на дейности с уязвими групи от представители на различни общности по посока оптималното им социално включване.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Социални работници от АСП, МОН и струк¬тури към МОН, други централни и териториални администрации, социални партньори, общини, НПО, работещи с уязвими групи от населението.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
1. Задълбочаване на познанията относно същността и особеностите на холистичния, общ¬ностния и културосъобразния подходи при работата с уязвими групи от населението;
2. Надграждане на знания за спецификите на работата с уязвими групи в резултат от влиянието на общността върху моделите на поведение, мотивация за учене и образование, семейна реализация, трудова ангажираност, гражданска активност и пр.;
3. Придобиване на практически умения за ана¬лиз на поведенчески модели на представите¬ли на уязвимите групи от населението и на техники за работа, основани на холистичния, общностния и културосъобразния подходи.