Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 29-04-2020
Край на курса: 20-05-2020

Начало на записването: 23-04-2020
Край на записването: 03-05-2020

Такса за участие: —

Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве

07-04-2020  

ОБОСНОВКА

Опазването на общественото здраве е ключова държавна политика, насочена към предпазване от болести и ефективно лекуване на заболявания, удължаване на живота на

населението в добро здраве и насърчаване на здравословен начин на живот.  Общественото здраве се намира под въздействието на различни фактори - социални, икономически, генетични и пр. Пряко влияние оказват състоянието на околната среда и здравните грижи, както и нагласите и поведението на хората спрямо съхраняването на тяхното здраве. Решаващо значение за опазване на общественото здраве има контролната дейност на администрациите, ангажирани в тази сфера. Повишаването на капацитета на институциите и техните координирани действия, са важно условие за непрекъснато подобряване на показателите, касаещи здравето на населението. Обучението е актуално в контекста на непрекъснатото усъвършенстване на политиките и националната правна рамка, регулираща обществените отношения в сферата на здравеопазването и касае работата на широк кръг от публични администрации.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Държавни здравни инспектори от РЗИ, инспектори по образованието от РУО, Комисия за защита на потребителите към Министерство на икономиката, общини.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

  • надграждане на познанията за рисковите за здравето фактори, породени от

нездравословно хранене, ниска физическа активност, употреба на тютюн и тютюневи изделия и злоупотреба с алкохол;

  • повишаване на знанията относно нормативните документи, касаещи ограничаването

на рисковите за здравето фактори и дейността на администрациите, ангажирани

с опазване на общественото здраве, както и за основните моменти в производството

по установяване на административни нарушения, съгласно изискванията на Закона

за закрила на детето и Закона за здравето;

  • развитие на умения за съставяне и връчване на акт за административно нарушение във връзка с опазване на общественото здраве;
  • усъвършенстване на практически умения за работа в екип на експерти от различни

ведомства в сферата на контролната дейност по опазване на общественото здраве.

Добри практики в контролната дейност на администрацията по опазване на общественото здраве

28 април 2020 г.

Регистрация на участниците на платформата за дистанционно обучение, попълване на карта на участника и въпросници за предварителна самооценка на знанията

29 април - 4 май 2020 г.

Дефиниране на понятията „обществено здраве", „промоция на здраве", „първична, вторична и третична профилактика". Основни рискови фактори за незаразните заболявания. Същност и цели на

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (2014-2020 г.)

Методи на преподаване: лекционен във виртуална среда, групова дискусия

5 - 13 май 2020 г.

Характер и особености на рисковите за здравето фактори: нездравословно хранене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, употреба на тютюн и тютюневи изделия

 Методи на преподаване: лекционен във виртуална среда, групова дискусия и решаване на практическа задача/казус

14 - 19 май 2020 г.

Административни структури, имащи отношение към опазване на общественото здраве и

взаимодействието между тях. Същност и особености на контролната дейност на  администрацията по опазване на общественото здраве. Административно нарушение и административно наказание - отговорни лица. Основания за започване на производство по установяване на административно нарушение

Методи на преподаване: лекционен във виртуална среда, групова дискусия и решаване на

практическа задача/казус

20 май 2020 г.

Провеждане на финален тест

Обобщаване на резултатите от курса от тюторите и закриване на обучението от мениджъра на платформата

Попълване на карта на участника и въпросници за самооценка на знанията и уменията след края на семинара