Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 16-03-2020
Край на курса: 31-07-2021

Начало на записването: 13-03-2020
Край на записването: 18-03-2020

Такса за участие: —

Професионално консултиране и кариерно развитие на потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие

11-03-2020

Уважаеми курсисти,

Професионалното консултиране и кариерното развитие имат ключова роля при подпомагане на търсещите работа лица за постигане на устойчива заетост. Ето защо повишаването на капацитета на служителите за изпълнение на дейностите, свързани с професионалното консултране и кариерното развитие на потребителите на услуги, е важен елемент от политиката за развитие на човешките ресурси в институциите и организациите, работещи на пазара на труда.

Настоящият курс за дистанционно обучение е резултат от дългогодишната рпабота на екипи на ЦРЧРРИ по предеване на знания и натрупан практически опит в сферата на професионалното конс8ултиране и кариерно развитие.

Чрез използването на възможностите на интернет - базирана учебна платформа на ЦРЧРРИ, служителите от администрациите на пазара на труда, ще развият и обогатят професионалните си компетентности, за да подпомагат ефективно потребителите на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие.

Програмата е проектирана така, че да оползотвори в максимална степен възможностите, които дава интернет - базираното обучение : неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, използване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва в учебната платформа. Като програма за дистанционно обучение, тя надгражда набор от компетентности, които в хода на обучението търпят своето развитие. Така всеки участник ще има възможността:

да определи своя собствен план за обучение в зависимост от входящото си ниво на знания;

да организира собственото си време и сам да реши, кога да се обучава;

да определи колко време на ден ще се обучава;

да участва във виртуална група от професионалти в дадена област, за да обмени опит и добри практики с тях.

Програмата на обучението ще протече по следния график:

17 - 20 март: Същност и основни характеристики на професионалното консултиране и кариерното развитие. Особености на професионалното информиране и ориентиране;

23 - 26 март: Професионалното консултиране и кариерното развитие като методи за работа и изграждане на партньорства с клиенти на институциите на пазара на труда - ролята на консултианта за мотивиране на лицата - потребители на услуги за активно поведение на пазара на труда и търсене на подходящи възможности за развитие;

27 - 31 март: Основни характеристики и етапи на консултантското интервю;

31 март: Финален тест