Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 14-10-2019
Край на курса: 29-10-2019

Начало на записването: 14-10-2019
Край на записването: 17-10-2019

Такса за участие: —

Механизми за приемственост и подобряване на обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда

09-10-2019

Уважаеми курсисти,

Прилагането на модерна и ефективна политика за управление на човешкия капитал е свързано със създаване на система за изграждане и постоянно развитие на професионалните умения и квалификация на служителите в институциите на пазара на труда.
Провеждането на динамична и проактивна политика за повишаване на заетостта и намаляване на безработицата, особено сред уязвимите групи, внедряването и оптимизирането на все по-нови процеси в дейността на работещите в институциите на пазара на труда предполага непрекъснато подобряване на тяхната квалификация чрез системно провеждане на поддържащи обучения на дългогодишния персонал и въвеждащи за новопостъпилите служители.
Особено място сред тези обучения заема изграждането на знания и умения за прилагане на механизми на приемственост в работата и обслужването на клиентите. Това е актуална тема предвид добрите практики, които Агенцията по заетостта (АЗ) е изградила през годините.
Обучението подпомага унифицирането на практиките и прилагането на единен стандарт на механизмите на приемственост чрез осигуряване на ефективен процес на въвеждане в длъжност на новоназначените служители.

ЦЕЛИ НА ДИСТАНЦИОННИЯ КУРС
• Задълбочаване на познанията относно механизмите за приемственост, оказващи влияние на качеството на обслужване на клиентите на институциите на пазара на труда;
• Придобиване на практически умения за управление и планиране на приемствеността в институциите на пазара на труда с цел подобряване на обслужването на клиентите им;
• Обмяна на практически опит във връзка с упражняването на механизмите за приемственост и подобряване обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Служители на ръководни и експертни длъжности от АЗ, социални партньори и на други администрации от институциите/организациите, работещи на пазара на труда

СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА ДИСТАНЦИОННИЯ КУРС
Учебната програма на този дистанционен курс предоставя възможност за разширяване на познанията относно етапите и действията в процеса по приемственост на обучавания и неговия наставник, така че в максимална степен да бъдат преодолени неясните моменти и трудности по време на работа, да се систематизират съществуващи знания и умения, да се осъществи адаптация към работната среда и екипа, да се повиши качеството на изпълнение на работата и да се подобри обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда.
Съдържанието на програмата е разписано така, че да се постигне задълбочено познаване на ролите, отговорностите и условията за провеждане на наставничеството в териториалните структури посредством регламентиране на процеса на организация, провеждане и оценка на резултатите от наставничеството. Зачитането на приноса на наставника за осъществяване на приемственост, прилагането и мултиплицирането на добрите практики за споделяне на знанието и развитието на капацитета на служителите от своя страна ще спомогне да се повиши качеството на изпълнение на задачите на работното място и да се подобри обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда.
Учебната програма на този дистанционен курс ще се проведе в три сесии на Платформата за дистанционно обучение на ЦРЧРРИ.
Първоначално в хода на обучението ще бъдат разгледани характеристиките на приемствеността в институциите на пазара на труда и формите на нейното проявление. Това включва и процесите на планиране и управление на тази приемственост, както и  разработването на програма за планиране и управление на приемствеността като целенасочен и систематичен процес за повишаване капацитета и знанията на служителите. Впоследствие ще бъдат разгледани принципите и подходите за запазване в дългосрочен план на знанията и приноса на изявените служители с цел стимулиране на позитивно отношение към клиентите и подобряване на тяхното обслужване. Ще бъдат представени и механизмите за споделяне на опит и знания между служителите и ползите от това споделяне.
Равноправното партньорство и създаването и поддържането на положителна атмосфера в хода на съвместната работа по предаване на знания и умения е друга тема, на която ще бъде обърнато особено внимание. Важен елемент от програмата е усвояването на умения за оценяване на напредъка и постиженията при изпълнение на програмата за приемственост. В този контекст последователно ще бъдат разгледани подготовката и изпълнението на работните процеси, контролът на изпълнението, организирането и провеждането на наблюдение на изпълнението в работна обстановка, както и основните принципи за осъществяване на приемственост, които да бъдат прилагани в институциите на пазара на труда с цел подобряване обслужването на клиентите.
МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО
В контекста на съвременните мето¬ди за обучение от дистанция, които поддържа Центъра, съдържанието на семинара ще бъде представено посредством прилагане на лекционно-презентационния метод във виртуална среда, дискусии в учебния форум и решаване на практически задачи. Преподаването ще бъде подкрепено от набор от основни и помощни учебни материали. Обучението има основно практическа насоченост, теорията е с подкрепяща роля. В края на обучението ще бъде проведен финален тест за оценка на получените знания и умения.
ТЮТОР
Водещ на обучението ще бъде г-жа Ирина Григорова, главен експерт в Агенция по заетостта. Г-жа Григорова е сертифициран тютор за работа на платформа за дистанционно обучение с дългогодишен практически опит в провеждането на обучения, свързани с предоставяне на услуги на пазара на труда
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
В резултат от обучението, участниците:
• ще надградят познанията си за ролята на приемствеността при провеждане на въвеждащото обучение на новопостъпили служители;
• ще придобият знания и ще формират позитивна нагласа и практически умения за ефективно взаимодействие на новоназначените служители с клиентите в институциите на пазара на труда;
• ще повишат знанията си и ще уеднаквят методите на работа с наставниците в различните териториални поделения;
• ще развият практически умения за прилагане на приемствеността като механизъм за подобряване на обслужването на клиентите в институциите на пазара на труда.

На успешно завършилите семинара ще бъде издаден сертификат за участие в дистанционен курс по утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.