Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 09-10-2018
Край на курса: 15-11-2018

Начало на записването: 09-10-2018
Край на записването: 13-10-2018

Такса за участие: —

Социална работа с деца и семейства в риск - група 19; 2018 г.

05-10-2018

Социална работа с деца и семейства в риск - група 19; 2018 г.

Уважаеми участници,


Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП.
Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания.
В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да затвърдят придобитите по време на присъствената част знания в сферата на социалното подпомагане, комплексно административно обслужване, познавайки и спазвайки етичните правила за работа с клиенти, както и принципите на работата по случай.
След завършване на обучението се очаква участниците:
• Да са усъвършенствали уменията си за прилагане в практиката на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания и съответстващата законова рамка;
• Адекватно да осъществяват целите на социалната работа в ежедневната си практика;
• Да участват активно в работата на екип по водене на случай и да използват ефективно информацията от базата данни;
• Да прилагат механизмите за работа и взаимодействие с институциите с оглед разрешаването на конкретни случаи;
• Да умеят да осъществява успешна комуникация в екип.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

 

Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:
1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 9 - 13 октомври 2018 г.;
2. Съвременна социална политика на социална работа с деца и семейства в риск - Детелина Игнатова, Рени Митова, АСП - 13 - 20 октомври 2018 г.;
3. Работа на социалния работник с деца и младежи в конфликт със закона - тютор Дашенка Кралева, ФИЦЕ - 21 - 26 октомври 2018 г.
4. Социална работа по случай - тютор Дашенка Кралева, ФИЦЕ - 26 - 27 октомври 2018 г.;
5. Модели за безопасно поведение - тютор Яблена Христова, МВР - 27 - 31 октомври 2018г.;
6. Вътрешни правила за документооборот - тютор Камелия Ангелова, АСП - 1 - 5 ноември 2018 г.;
7. АСП - структура и функции - тютор Емилия Бачовска, АСП - 6 - 10 ноември 2018 г.;
8. Разширена проф. подготовка по съвременна социална политика за деца и семейства в риск - тютор Ренета Митова, АСП - 11 - 13 ноември 2018 г.


Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая (дистанционното обучение), това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 13.10. - 13.11.2018 г. Обучението приключва с обобщаващ финален тест, който ще се осъществи на 14 ноември 2018 г.
Курсът приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОН на всеки участник след успешно положен тест.