Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 12-09-2018
Край на курса: 20-10-2018

Начало на записването: 12-09-2018
Край на записването: 16-09-2018

Такса за участие: —

Социална подкрепа на лица и семейства - група 16, 2018 г.

11-09-2018

Социална подкрепа на лица и семейства - група 16, 2018 г.

Уважаеми участници,

 

Настоящото обучение е насочено към социални работници от ДСП и РДСП от АСП.
Целта на обучението е да запознае участниците с основните понятия и характеристики на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания на Р България, както и нормативни и стратегически документи в сферата на социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания.
В дистанционната част на обучението участниците ще имат възможност да затвърдят придобитите по време на присъствената част знания в сферата на социалното подпомагане, комплексно административно обслужване, познавайки и спазвайки етичните правила за работа с клиенти, както и принципите на работата по случай.
След завършване на обучението се очаква участниците:

 

• Да са усъвършенствали уменията си за прилагане в практиката на политиките по социално включване, социална закрила и за интеграция на хората с увреждания и съответстващата законова рамка;
• Адекватно да осъществяват целите на социалната работа в ежедневната си практика;
• Да участват активно в работата на екип по водене на случай и да използват ефективно информацията от базата данни;
• Да прилагат механизмите за работа и взаимодействие с институциите с оглед разрешаването на конкретни случаи;
• Да умеят да осъществява успешна комуникация в екип.

 

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н. в организираните за целта рубрики.
Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

 

Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:


1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 12 - 16 септември 2018 г.;
2. Управление на социалните услуги (СУ) - същност, състояние, перспективи. СУ в общността и специализираните институции - тютор Николина Иванова, АСП - 17 - 21 септември 2018 г.;
3. Модели на безопасно поведение на социални работници. Мерки за превенция и ограничаване на престъпността в уязвимите групи - тютор Яблена Христова - Институт по психология на МВР - 22 - 27 септември 2018 г.;
4. Вътрешни правила за документооборот - тютор Камелия Ангелова, АСП - 28 - 30 септември 2018 г.;
5. Социална работа по случай с участието на клиентите - тютор Дашенка Кралева, ФИЦЕ - 1- 6 октомври 2018 г.;
6. Административни структури на централно и общинско ниво. Правилата за взаимодействие с тях - тютор Емилия Бачовска, Агенция за социално подпомагане - 7 - 11 октомври 2018 г.;
7. Трафик на хора - тютор Стефан Ралчев, Национална комисия за борба с трафика на хора - 12 - 13 октомври 2018 г.;
8. Разширена професионална подготовка (съгласно изискванията на НАПОО) по социални услуги - тютор Николина Иванова - 14 - 15 октомври 2018 г.
Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая (дистанционното обучение), това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 15 септември до 15 октомври 2018 г. Обучението приключва с обобщаващ финален тест, който ще се осъществи на 16 октомври 2018г.
Курсът приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОН на всеки участник след успешно положен тест.