Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 30-04-2018
Край на курса: 30-05-2018

Начало на записването: 01-05-2018
Край на записването: 05-05-2018

Такса за участие: —

Специализирано обучение на ръководители в системата на Агенцията по заетостта "Добър мениджър" - 1 група, 2018 г

30-04-2018

Специализирано обучение на ръководители в системата на Агенцията по заетостта

Уважаеми участници,

Обучението е предназначено за служители на ръководни длъжности от дирекциите „Бюро по труда" на Агенция по заетостта. Програмата има за цел да съдейства за професионалното развитие на служители на ръководни длъжности от Дирекции "Бюро по труда" чрез повишаване на компетентностите им и надграждане на специфични знания и умения.

Целите на обучението включват:

  • Развитие и усъвършенстване на компетентностите на ръководителите в системата на АЗ;
  • Надграждане на познаня относно актуалните аспекти в сферата на мениджмънта;
  • Повишаване на информираността за ролята на ръководителя за прилагане на ефективни форми на комуникация;

 


Очакваните резултати са:

  • Придобиване на специфични знания за ролята на ръководителя в управлението на екип и прилагане на успешна комуникация между членовете на екипа;
  • Надграждане на знанията по отношение на мениджмънта на човешките ресурси.

 

 

Спецификата на методите на преподаване се основават на избраната форма за обучение - дистанционната. Тя е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет: неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, използване на богат набор учебни материали, без ограничения на време и място за обучение, свобода на избора кога и колко да се прекарва на учебната платформа. Като програма за специализирано обучение, тя надгражда набор от компетенции, които в хода на обучението търпят своето развитие. Така всеки участник има възможността:
• Да определи своя собствен план за обучение - в зависимост от входящото си ниво на компетенции;
• Да организира собственото си време и сам да реши кога и по колко време да се обучава в рамките на предвидения график;
• Да участва във виртуална група от професионалисти, в дадената област, за да обмени опит с тях.

 

Оценката на наученото или установяване постигнатото индивидуално ниво на компетенции е единен процес за всичките учебни части от програмата за обучение. Всяка отделна учебна част включва изготвянето на персонално предложение за решаване на задачи, упражнения или тестове, които са доказателство за преминаването на учебната програма.
След приключване на обучението участниците ще получат сертификат на ЦРЧРРИ по утвърден стандарт.


Успешна работа!