Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 23-10-2017
Край на курса: 18-11-2017

Начало на записването: 20-10-2017
Край на записването: 23-10-2017

Такса за участие: —

„Бърз старт“ група - 26, 2017 г.

17-10-2017

„Бърз старт“ група - 26, 2017 г.


Уважаеми участници,

Настоящото обучение е насочено към новопостъпили социални работници от ДСП на АСП.
Целта на обучението е да предостави необходимите знания и умения за успешен старт на новото работно работно място на участниците, да ги запознае със същността и целите на социалното подпомагане, видовете социални помощи и социални услуги, подходите и методите на социалната работа, основни аспекти при работа с деца и семейства, както и как се извършва оценка на рисковете при работа с деца. Освен това ще бъдат разгледани структурата и функциите на АСП, вътрешните правила за документооборот в АСП и принципите на комплексното административно обслужване.

След завършване на обучението се очаква участниците:
• Да са усвоили необходимите начални знания за успешна адаптация в структурите на Агенция за социално подпомагане;
• Да познават политиките по социално включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания на Р България и да спазва законовите нормативни изисквания за осъществяване на социалното подпомагане;
• Да осъществяват адекватно целите на социалната работа в ежедневната си практика;
• Да умеят да прилагат механизмите за работа и взаимодействие с институциите с оглед разрешаването на конкретни случаи;
• Да имат изградени умения за предлагане на необходимото административно обслужване, спазвайки етичните правила и норми за работа с клиенти.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес - с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н., в организираните за целта рубрики.

Работата на всеки участник ще се състои от публикуване на съобщения във виртуалните класните стаи, коментиране на теми, поставени от обучителите (наричани тютори) и обмяна на идеи и информация с членовете на групата.

Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:1. Регистрация и изготвяне на личен учебен план (ЛУП) - 20 - 23 октомври 2017 г.;
2. Основни аспекти при работата с деца и семейства. Оценка на рисковете при работа с деца - тютор Ренета Митова, АСП - 23 - 24 октомври 2017 г.;
3. Системата за социално подпомагане в България - тютор Николина Иванова, АСП - 25 - 26 октомври 2017 г.;
4. Социални помощи - тютори Диана Петрова и Миглена Митова, АСП - 27 - 28 октомври 2017 г.
5. Управление на социалните услуги - тютор Николина Иванова, АСП - 29 октомври - 1 ноември 2017 г.;
6. Социалното включване, социалната закрила и интеграцията на хората с увреждания като елементи на социалната политика - тютор Надя Харизанова, МТСП - 2 - 3 ноември 2017 г.;
7. Подходи и методи в социалната работа - тютор Дашенка Кралева, ФИЦЕ - 4 - 7 ноември 2017 г.;
8. Комплексно административно обслужване - тютор Камелия Ангелова, АСП - 8 - 9 ноември 2017 г.;
9. АСП - структура и функции - тютор Емилия Бачовска, АСП - 10 - 12 ноември 2017 г.;
10. Вътрешни правила за документооборот в АСП - тютор Камелия Ангелова, АСП - 13 -16 ноември 2017 г.


Във времето, определено за протичане на всеки модул тюторът ще поставя задачите, които ще се обсъждат, ще ръководи дискусии, ще предоставя методическа помощ и ще предлага обяснение или изясняване на съдържанието при необходимост. За приключване на модула тюторът оценява участието на всеки курсист и прави своето обобщение, което синтезира основните резултати от работата. Процесът протича във виртуална класна стая.
Когато, поради неотложна работа по лични причини на участникът се налага да „отсъства" от виртуалната класна стая (дистанционното обучение), това трябва да се съобщи на мениджъра на обучението.
Продължителността на дистанционното обучение е от 23 октомври до 16 ноември 2017 г. Обучението приключва с обобщаващ финален тест, който ще се осъществи на 17 ноември 2017 г.
Курсът приключва с издаване на Удостоверение по образец на МОН на всеки участник след успешно положен тест.