Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 20-06-2016
Край на курса: 15-06-2016

Начало на записването: 20-06-2016
Край на записването: 22-06-2016

Такса за участие: —

Наставничеството в системата на Агенцията по заетостта - юни-юли 2016 г.

21-06-2016

Наставничеството в системата на Агенцията по заетостта - юни-юли 2016 г.

Уважаеми участници,
Агенцията по заетостта (АЗ) има натрупан дългогодишен положителен практически опит в сферата на наставничеството, който се нуждае от систематизиране и обогатяване, въз основа
на съвременните тенденции в развитието на човешките ресурси. Наставничеството в структурите на АЗ ще допринася за по-ефективното приспособяване на новоназначените служители към условията на работното им място чрез използването на знанията и опита на изявени професионалисти от Агенцията.
Настоящото обучение е насочено към унифициране на практиката и прилагане на единен стандарт на наставничество в АЗ чрез осигуряване на ефективен процес на въвеждане в длъжност на новоназначените служители. Това може да се осъществи посредством постигане на яснота по отношение на ролите, отговорностите и условията за провеждане на наставничеството в поделенията на АЗ и регламентиране на процеса на организация, провеждане и оценка на резултатите от него.
Обучението ще допринесе за прилагане и мултиплициране на добрите практики, за споделяне на знанието и за по-нататъшното развитие на институционалния капацитет на служителите в АЗ.


Целите на обучението са:
• Представяне на ролята на наставника във въвеждащото обучение на новопостъпили служители в АЗ;
• Запознаване със задачите и приоритетите на наставника;
• Уеднаквяване методите на работа на наставниците и стандартите за въвеждане на новоназначените служители в АЗ;
• Проучване на добрите практики за въвеждане в работата на новопостъпилите служители в АЗ;
• Обмяна на опит и добри практики в прилагането на наставничеството.

Спецификата на методите за обучение се основава на избраната форма на обучение. Програмата е проектирана в максимална степен да оползотвори възможностите, които дава обучението, доставено чрез интернет: неограничен достъп до различни източници на информация и обмен между участниците в обучението, използване на богат набор учебни материали (без ограничения на време и място за обучение), свобода на избора кога и колко време да се прекарва на дистанционната платформа. Като програма за специализирано обучение тя надгражда набор от компетенции, които в хода на обучението търпят своето развитие. Така всеки участник има възможността:
• да определи своя собствен план за обучение - в зависимост от входящото си ниво на компетенции;
• да организира собствената си заетост и сам да реши кога и по колко време да се обучава в рамките на предвидения график;
• да участва във виртуална група от професионалисти в дадената област, за да обмени опит с тях.


Тютор на обучението е г-жа Ирина Григорова - главен експерт от отдел „Управление на човешките ресурси" на Агенцията по заетостта.
Според графика на платформата ще се отваря нов модул, съгласно установената програма, която има следното разпределение:
• Регистрация на дистанционната платформа и запознаване с функционирането й - 21 - 22 юни;
• Прилагане на наставничеството в системата на АЗ - 23 - 29 юни;
• Основни характеристики при общуване между наставник и обучаван; роля и отговорности на наставника - 30 юни - 6 юли;
• Оценяване на напредъка и постиженията на новоназначения служител - 7 - 9 юли.
В края на обучението ще бъде направен анализ на резултатите от наставничеството за подпомагане, допълнително обучение и развитие на служителите. То ще завърши с решаването на практическа задача, базирана на материала от всички засегнати теми, в периода 10 - 15 юли, и с коментар на тютора по задачите.
Семинарът завършва с издаването на сертификат.

Успех на всички в обучението!