Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 05-03-2016
Край на курса: 17-03-2016

Начало на записването: 02-03-2016
Край на записването: 07-03-2016

Такса за участие: —

Управление на проектния цикъл 2016 г.

26-02-2016

Управление на проектния цикъл 2016 г.

 

Уважаеми участници,

Настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост.

Целите на обучението включват:

  • Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление;
  • Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл;
  • Представяне на взаимовръзката проект-програма-политики;
  • Изграждане на умения за разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти, включително и на такива, финансирани от ЕСФ

 

Очаквани резултати:

В края на този семинар участниците ще могат да демонстрират задълбочени знания и умения за работа по проекти в контекста на средствата, отпуснати от Европейските структурни фондове. По-конкретно участниците:

 

  • ще разбират същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми на развитието в контекста на усвояването на средства от ЕС;

 

  • ще придобият знания за същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му;

 

  • ще разбират същността на отделните компоненти на предложението за проект и да могат да разработват всеки един от тях;

 

  • ще могат да прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта;

 

  • ще познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти;

 

  • ще придобият умения за проектиране на системи за мониторинг и контрол на проекти;

Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

Работата ще се състои от разработване на поставената от тютора задача и нейното оценяване в рубриката Индивидуално съдействие.

Продължителността на дистанционното обучение е до 15 март 2016 г.

Графикът на протичане е следният:

Изработване на поставената задача; консултации в учебния форум - 5 до 13 март 2016 г.;

Коментар на тютора по задачите - 14 - 15 март 2016 г.;

Финализиране на обучението - обобщение и изпращане на електронни грамоти - 15 - 17 март 2016 г.

Семинарът завършва с издаването на сертификат, удостоверяващ умения за разработване на проекти.

Успех в обучението!