Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 30-03-2015
Край на курса: 21-04-2015

Начало на записването: 29-03-2015
Край на записването: 01-04-2015

Такса за участие: —

Управление на проектния цикъл - март-април, 2015г.

27-03-2015 Уважаеми участници,
настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост.
Целите на обучението включват:
Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление;
Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл;
Представяне на взаимовръзката проект-програма-политики;
Изграждане на умения за разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти, включително и на такива, финансирани от ЕСФ

Очаквани резултати:
В края на този семинар участниците ще могат да демонстрират задълбочени знания и умения за работа по проекти в контекста на средствата, отпуснати от Европейските структурни фондове. По-конкретно участниците:

ще разбират същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми на развитието в контекста на усвояването на средства от ЕС;

ще придобият знания за същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му;

ще разбират същността на отделните компоненти на предложението за проект и да могат да разработват всеки един от тях;

ще могат да прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта;

ще познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти;

ще придобият умения за проектиране на системи за мониторинг и контрол на проекти;
Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на Дистанционната платформа при следните условия и специфики.
Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи, въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.
Работата ще се състои от разработване на поставената от тютора задача и нейното оценяване в рубриката Индивидуално съдействие.
Продължителността на дистанционното обучение е до 21 април 2015 г.
Графикът на протичане е следният:
Изработване на поставената задача; консултации в учебния форум - 1 до 16 април;
Коментар на тютора по задачите - 17 - 19 април;
Финализиране на обучението - обобщение и изпращане на електронни грамоти - 20 - 21 април.
Семинарът завършва с издаването на сертификат, удостоверяващ умения за разработване на проекти.
Успех в обучението!