Списък на предлаганите курсове.
Страницата на всеки активен в момента курс съдържа бутон за записване. Моля, изберете го, за да стартирате заявка за записване.
Начало на курса: 26-03-2014
Край на курса: 15-04-2014

Начало на записването: 26-03-2014
Край на записването: 28-03-2014

Такса за участие: —

Управление на проектния цикъл, 26 март - 15 април 2014

24-03-2014

Управление на проектния цикъл, 26 март - 15 април 2014

Уважаеми участници,

настоящото обучение е разработено за служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика, представители на други централни и териториални администрации, НПО и социалните партньори, които са ангажирани с разработване и изпълнение на проекти със социална насоченост.

Целите на обучението включват:

 • Изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление;

 • Запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл;

 • Представяне на взаимовръзката проект-програма-политики;

 • Изграждане на умения за разработване, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти, включително и на такива, финансирани от ЕСФ

   

  Очаквани резултати:

  В края на този семинар участниците ще могат да демонстрират задълбочени знания и умения за работа по проекти в контекста на средствата, отпуснати от Европейските структурни фондове. По-конкретно участниците:

   

 • ще разбират същността и значението на проектите като средство за решаване на местни проблеми на развитието в контекста на усвояването на средства от ЕС;

   

 • ще придобият знания за същността, функциите и фазите на проектния цикъл и задачите на различните участници във всеки един от етапите му;

   

 • ще разбират същността на отделните компоненти на предложението за проект и да могат да разработват всеки един от тях;

   

 • ще могат да прилагат на практика основните техники за разработване на график на дейностите и бюджет на проекта;

   

 • ще познават основните особености на изпълнението и надзора (мониторинга) на проекти;

   

 • ще придобият умения за проектиране на системи за мониторинг и контрол на проекти;

  Втората част на обучението, след приключилата присъствена форма, ще протече на  Дистанционната платформа при следните условия и специфики.

  Дистанционното обучение е виртуален обучителен процес, с поставяне на индивидуални задачи,  въпроси и отговори, споделяне на индивидуален опит и т.н.

  Работата ще се състои от разработване на поставената от тютора задача и нейното оценяване в рубриката Индивидуално съдействие.

  Продължителността на дистанционното обучение е до 15 април 2014 г.

  Графикът на протичане е следният:

  Изработване на поставената задача; консултации в учебния форум - 27 март до 11 април;

  Коментар на тютора по задачите – 11 – 14 април;

  Финализиране на обучението – обобщение и изпращане на електронни грамоти – 15 април.

  Семинарът завършва с издаването на сертификат, удостоверяващ умения за разработване на проекти.

  Успех в обучението!